Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

Message of the faculty management

Display portlet menu

Message of the faculty management

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti,

sme na prahu nového obdobia, plní očakávaní, čo nám prinesie. Aké bude? Stojíme pred neľahkými, ale dosiahnuteľnými cieľmi. Tak ako svet, tak ako Slovensko, tak aj naša fakulta je v neustálom procese transformácie, musíme reagovať na nové výzvy a inovovať študijné programy v súlade s dianím na Slovensku i vo svete.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Našou ďalšou prioritou je vzbudiť záujem u mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom materiálmi, digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj naše ďalšie samovzdelávanie, čím sme pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Trendy v priemysle z predchádzajúcich období zostávajú naďalej aktuálne, menia sa však priority ich nasadzovania. Tempo implementácie pokročilých digitálnych technológií sa zrýchľuje. Rovnako aj škálovanie už zavedených inteligentných riešení.

Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj našej fakulty. Spoločne hľadáme cesty, ako dať obsah vzdelávaniu a výučbe pre 21. storočie. Je to úžasné dobrodružstvo. Vysokoškolské vzdelávanie má totiž výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti mladým ľuďom s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška.

Fakulta má dnes vypracovaný jasný plán svojho rozvoja v oblasti budovania nových laboratórií, ktoré posilnia náš vedecký výskum, spoluprácu s priemyslom a určite prilákajú nových študentov. Sme fakultou tvorcov materiálov, odborníkov na jeho výrobu, spracovanie, použitie a recykláciu.

Našimi cieľom je prebudovať našu fakultu na:

  • najlepšiu materiálovú fakultu na Slovensku,
  • jedinú a jedinečnú fakultu moderného hutníctva, spracovania kovov a zlievarenstva,
  • centrum Slovenska v recykláciách druhotných surovín,
  • fakultu aplikovanej chémie

Spolupráca:

Fakulta je otvorená čo najširšej spolupráci s fakultami TUKE, košickými univerzitami, SAV a európskemu priestoru v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu. V čo najväčšej miere spolupracujeme s priemyslom, ktorému ponúkame know-how fakulty, kapacitu pre spoločné laboratóriá, výskumné a vývojové projekty, ktoré budú realizované ako na fakulte, tak aj na pôde priemyselného partnera.

Vzdelávanie:

Pripravujeme úplne nové študijné programy, ktoré priamočiaro v náležitej kvalite vzdelajú študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Vytvárame študijné programy v anglickom jazyku, ktoré ponúkneme aj zahraničným študentom. Ako jedna z mála fakúlt na Slovensku budeme vzdelávať študentov aj v oblastiach „the big science“ pri využití synchrotronových, neutrónových a FEL zdrojov.

Veda:

Fakulta je fakultou realizujúcou špičkový výskum materiálov, technológií spracovania, modernej metalurgie, recyklácie a aplikovanej chémie. Neanalyzujeme len cudzí materiál, ale vo svojich laboratóriách vyrábame nové pokrokové materiály a následne ich hodnotíme pomocou najmodernejšej analytickej infraštruktúry. Na fakulte vytvárame podmienky pre prácu nových špičkových vedcov, lídrov vedeckých skupín a excelentných pedagógov.

Radi by som pri tejto príležitosti vyslovili nádej, že naša fakulta bude aj naďalej šíriteľkou vzdelanosti, že bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Je to v našich rukách...

Chceme využiť príležitosť, že práve Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môže byť tou hybnou silou našej spoločnosti. Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť a keď sa spoja vedomosti a zanietenie pedagógov na FMMR, moderné myslenie našich súčasných i budúcich študentov a praktické skúsenosti usilovných študentov z praxe s podporou priemyselných partnerov, SME SPOLOČNE NA NAJLEPŠEJ CESTE VPRED.

S úctou

vedenie Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach