Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Príhovor dekanky

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, milé študentky a študenti, vážení priaznivci Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, za šesťdesiat päť rokov svojej existencie sa Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a od 01. júla 2017 už Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (zriadenie fakulty 8. júna 1952) stala významným centrom vzdelanosti, pričom vychovala celý rad vzdelaných kvalifikovaných odborníkov a graduovaných pedagógov. Je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku, oživuje a obohacuje život krásneho mesta Košice a celého regiónu aj po stránke kultúrnej a spoločenskej. Fakulta sa hlási ku kultúrnej a technickej podstate slávnych hutníckych tradícií, ktorých pôvodkyňou bola „Academia Montanistica Schemniciensis“ - Banská Akadémia v Banskej Štiavnici založená v roku 1762 Máriou Teréziou, kráľovnou uhorskou a českou.

Pri mojom nástupe do funkcie dekanky ako najvyššej akademickej funkcionárky, stojacej na čele fakulty na ďalšie štyri roky, prežívam zvláštne pocity – som hrdá, že mi prislúcha oslovenie Spectabilita, t.j. slovutná, znamenitá, avšak z toho vyplýva moja veľká pokora a súčasne presvedčenie, že aj do budúcnosti musí byť naša drahá Alma mater, Hutnícka fakulta spĺňať obsah latinského príslovia „OMNI THESAURO SAPIENTA PRAESTAT ET AURO“ (Múdrosť je cennejšia ako zlato a všetky poklady).

Milé študentky, milí študenti, vitajte na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, na ktorej sa minulosť prelína s budúcnosťou, vízia s tradíciou a tieto spoločne tvoria modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia. V duchu najlepších hutníckych tradícií rozvíjame poznanie, vedomosti a kritické myslenie s cieľom, že aj naďalej chceme byť symbolom vzdelanosti, kultúrnosti a mravnosti. Želám si, aby našou spoločnou ambíciou bolo nielen prepájať vysokú kvalitu vzdelávania a výskumu v slovenskom a medzinárodnom meradle, ale aby v duchu humboldtovského ponímania sme kládli dôraz aj na pozitívny vzťah k širokej verejnosti, ktorej sme integrálnou súčasťou.

Voľba vysokej školy je rozhodnutím nielen závažným, ale aj najmä v súčasnosti obtiažnym. Potenciálni uchádzači si môžu vyberať z vysokého počtu verejných vysokých škôl, ale aj rastúceho počtu súkromných vysokých škôl, rozširuje sa ponuka študijných programov, možností absolvovania štúdia v zahraničí, ale tiež existujú rôzne kritériá porovnávania a hodnotenia vysokoškolských inštitúcií, na základe ktorých vznikajú „rebríčky“. To všetko vytvára na jednej strane dobré predpoklady pre kvalifikovaný výber štúdia, avšak na strane druhej rozhodnutie, ktorú vysokú školu si vybrať, je náročnejšie než kedykoľvek predtým. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie určite spĺňa všetky parametre, ktoré definujú kvalitnú vysokú školu. Naša fakulta v súčasnosti ponúka 6 študijných programov v prvom stupni, 9 v druhom a 8 v treťom stupni vzdelávania. Ich šírka a pestrosť, prepojenosť s výskumom, kontakty v rámci SR najmä s priemyselnými partnermi, medzinárodné väzby a z nich vyplývajúce príležitosti – tieto atribúty dávajú študentom možnosť rozvíjať svoje vlastné tvorivé aktivity. Pre nás je dôležitý študent nielen v škole, ale Hutnícka fakulta kladie veľký dôraz aj na mimoškolskú činnosť – Salamandrové dni, Šachťák, Hutníkovice, cechovacie slávnosti, telovýchovné aktivity.....

Avšak podľa môjho názoru, musíme prijať aj výzvu budúcnosti, spočívajúcej okrem iného v interdisciplinárnej spolupráci, ktorá bude čím ďalej, tým viac nahrádzať tradičnú uzavretosť odborov. Musíme systematicky podporovať interakciu medzi prírodovednými a technickými odbormi, zdieľanie unikátnych technológií, medziodborovú výmenu poznatkov a prístupov, ale aj intenzívny dialóg s priemyselnými partnermi.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia, dovoľte mi spomenúť aj jedno číslo, ktoré na prvý pohľad môže vzbudzovať rozpaky. Po rokoch rastu celkového počtu študentov fakulty sa vývojový trend obrátil a počet študentov klesá na súčasných 543. Je to logický dôsledok nepriaznivého demografického vývoja, nevhodného financovania verejných vysokých škôl a iných faktorov. Obdobie kvantitatívneho rozvoja už skončilo a počty študentov budú pravdepodobne v nasledujúcom období naďalej klesať. Je samozrejmé, že ak organizácia nemôže rásť extenzívne, musí sa zamerať na rast kvalitatívny (napr. výučba v anglickom jazyku, nárast počtu vysielaných a prijímaných študentov a pedagógov do a zo zahraničia, zvýšený dôraz na prestížnejšie výsledky vedy a výskumu, a z toho vyplývajúce zvýšenie financií a vyššie zapojenie najmä študentov doktorandského štúdia do realizácie špecifického výskumu). Aké je teda moje, naše poslanie, vízia, strategické ciele?

Misia (poslanie)

Hlavným poslaním Hutníckej fakulty je poskytovať široké a vyvážené trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie v prostredí, ktoré podporuje radosť z učenia, silnú motiváciu a excelentnosť. Vysoká miera spolupráce učiteľov, zamestnancov a študentov, verejnosti, mesta, regiónu a našich partnerov umožní našim študentom naplniť svoj potenciál a rozvíjať schopnosti a zručnosti, vďaka ktorým sa naši absolventi stanú nezávislými, sebestačnými a úspešnými osobnosťami v globálnej spoločnosti a budú sa na nej podieľať. Poslaním fakulty je naviac vzdelávať a vychovávať absolventov nielen z hľadiska ich odborného rastu, ale aj osobnostných profilov a hodnotových rámcov, viesť študentov k zodpovednosti za svoje aktivity a trvalo udržateľný rozvoj ľudskej spoločnosti (rodina, mesto, región, …). Aktívna účasť na zavádzaní inovačných procesov v rámci regiónu, SR a EÚ sa musí stať trvalou devízou našej fakulty budovaním „mostov“ medzi vedou, výskumom a trhovým prostredím.

Vízia

Mojou víziou je pozdvihnúť našu fakultu na úroveň kvalitnej európskej vysokej školy, ktorá má svoj základ v regióne, ale jej absolventi budú pripravení aktívne sa zúčastňovať európskej deľby práce. Takáto vízia predpokladá podporu a realizáciu inovačných procesov a intenzívnejšie partnerské vzťahy s inými vysokými školami, verejným sektorom a tradičnými i novými partnermi.

Víziou sú taktiež spokojní zamestnanci s ich väčšou zapojenosťou do rozhodovacích procesov na fakulte. Chcem dosiahnuť vyššiu otvorenosť fakulty smerom navonok s jasnými pravidlami komunikácie s vedením fakulty. Zamestnanci musia mať vedomosti najmä o zabezpečovaní zdrojov, aby vedeli pochopiť aj nepopulárnejšie opatrenia a pri strategickom rozvoji inštitúcie musia mať slovo.

Vízia je zameraná na naplnenie nasledovných cieľov:

 • Leadership: zdieľanie ľudských zdrojov a odborných znalostí, diskusia, demokratickosť.
 • Innovation: tvorba inovatívnych študijných programov, neustále zlepšovanie a zdokonaľovanie ich obsahu reflektujúceho rýchlo sa meniace požiadavky pracovného trhu v spolupráci s externými partnermi.
 • Growth: podpora osobného rastu zamestnancov a študentov.
 • Success: poskytovanie jedinečných študijných skúseností, ktoré študentom umožnia získať vedomosti a zručnosti na dosiahnutie úspechu vo svojom profesionálnom a osobnom živote.

Strategické ciele

Základom a hlavným obsahom vzdelávania budú naďalej vzťahy, budované na teoretickom a praktickom poznaní, na spojení s umením ovládať metódy komunikácie, na skúmaní, vyhodnocovaní a interpretácii faktov. Jadrom odbornosti sú už v súčasnosti ucelené okruhy znalostí, väčšia pozornosť sa bude venovať teoretickej príprave, ktorá bude i naďalej považovaná za vstup do integrácie myslenia a jednania na úrovni jednotlivcov, ale aj celých kolektívov (katedier). Nastúpený smer sa bude súčasne presadzovať pri rozvoji vedecko-výskumnej činnosti fakulty.

Za preferované hodnoty študijných programov bude vo väčšej miere považovaný: od balastu očistený aktuálny vedný základ; prakticky orientované odborne zamerané vzdelávanie, ktoré rešpektuje súčasnú a očakávanú spoločenskú potrebu; v spolupráci s praxou tvorené aplikácie, vrátane zadávania záverečných prác; kultivácia štúdia so znakmi jedinečnosti, ktoré sa svojim obsahom odlišuje od programov ostatných fakúlt v SR.

Výstupom zo štúdia je náš úspešný absolvent a predtým dobrý študent. Tento sa musí formovať tak, aby bol koncepčne mysliaci, schopný samostatne jednať, cieľavedomý, ovládajúci ucelené okruhy odborných činností, preferujúci zodpovednosť, čestnosť a spoľahlivosť v jednaní, posudzujúci fakty a udalosti v ich politických, ekonomických, právnych, sociálnych a kultúrnych súvislostiach. K týmto zámerom musí smerovať aj vedecká a ostatná tvorivá činnosť školy.

Vedecko-výskumná činnosť fakulty bude zameraná na potreby spoločnosti v troch vedných odboroch, ktoré sú pestované na našej fakulte a na potreby výučby. Pri tejto práci budú využívané nielen odborné zdatnosti pedagógov, ale aj doktorandov a záujmy študentov. Fakulta sa bude ďalej snažiť získať nové projekty medzinárodné, štátne, ale aj z podnikateľskej sféry, ktoré umožnia rozvoj vedeckého poznania. Vedecké konferencie sa musia stať otvorenejšie pre doktorandov a študentov tak, aby sa mohli okrem aktívnej prezentácie spolupodieľať aj na prípravách a samotných jednaniach.

Pri zabezpečovaní tejto stratégie je potrebné intenzívnejšie spolupracovať s našou univerzitou, jej a inými fakultami, vedeckými a profesnými inštitúciami, špecializovanými spoločnosťami a odborníkmi nielen v SR, ale aj v zahraničí.

Naše hodnoty sú:

 • Sme jeden tím.
 • Otvorenosť ku všetkému, čo zaručí vysokú úroveň našim hlavným procesom.
 • Nepretržitý odborný rozvoj študentov a zamestnancov.
 • Podpora trvalo udržateľného rozvoja.
 • Sloboda myslenia a prejavu.
 • Merateľné výsledky.
 • Vzájomne výhodné partnerstvá.
 • Akademická sloboda, sloboda výskumu a výučby.

Drahí priatelia, každý z nás nesie súbor hodnôt našej fakulty, preto ho starostlivo chráňme. Som presvedčená, že už teraz Vám môžem poďakovať, že budete pomáhať spoluvytvárať sebavedomú, otvorenú a slobodnú Hutnícku fakultu. Quot capita, tot sententiae (Viac hláv, viac myšlienok).

Zdar Boh 
Vaša Iveta Vasková