Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Display portlet menu

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA - INŽINIERSKÉ ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2019 / 2020

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijného programu druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. FMMR TU na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 28.6. 2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 04.07.2019
Poplatok: 30,00 € - papierová prihláška alebo 20,00 € - elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 00151476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: http://fmmr.tuke.sk/


Akreditované inžinierske študijné programy pre akademický rok 2019/2020

Názov študijného programu

Prijatí - denná forma

Prijatí - 
externá 
forma

Dĺžka štúdia 
(v rokoch)

Hutníctvo

20

10

2/3

Zlievarenstvo

20

10

2/3

Materiálové inžinierstvo

20

10

2/3

Tvárnenie materiálov

20

10

2/3

Tepelná technika a plynárenstvo

20

10

2/3

Integrované systémy riadenia

20

10

2

Spracovanie a recyklácia odpadov

20

-

2

Jednotlivé stupne Bc. a Ing. štúdia na seba nadväzujú a dovoľujú absolventom bakalárskeho stupňa študovať na vyššom inžinierskom stupni v rámci predmetného alebo príbuzného študijného odboru. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača.

V zmysle príkazu rektora PR/TUKE/04/15 – Výška školného a poplatkov, spojených so štúdiom v akademickom roku 2019/2020, je štúdium v externej forme vo všetkých študijných programoch spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2019/2020 je 600 €.

Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

 • Prihláška a jej súčasti:
  • vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:

   • v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),

   • v elektronickej (elektronicko-papierovej) forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier,

  • doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:

   • klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,

   • osobne doručiť na študijné oddelenie FMMR TUKE,

  • k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú:

   • životopis

   • vysvedčenie o štátnej skúške - overená fotokópia

   • diplom bakalára - overená fotokópia

   • výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu - overené fotokópie

   • doklad o zaplatení poplatku, za prijímacie konanie

   • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti, napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.