Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študentská vedecká odborná konferencia 2017

Display portlet menu

Študentská vedecká odborná konferencia 2017

 

Štatút študentskej vedeckej odbornej konferencie

 

Hutnícka fakulta, v rámci dlhoročnej tradície, organizuje ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. V tomto roku sa podujatie ponesie v duchu osláv 65. výročia založenia fakulty. Vychádzajúc zo skúseností a s cieľom zlepšiť prípravu našich študentov k samostatnej odbornej činnosti, vyhlasuje dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity

Študentskú vedeckú odbornú konferenciu METALURGIA 2017,

ktorá je súťažou študentských odborných prác a uskutoční sa dňa

12.4.2017

O účasť na Študentskej vedeckej odbornej konferencii sa môžu okrem študentov Hutníckej fakulty uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít.

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách:

I. Hutníctvo - práce z oblasti:

 • hutníctva železa a ocele
 • hutníctva neželezných kovov
 • zlievarenstva

II. Materiály - práce z oblasti:

 • materiálového inžinierstva
 • tvárnenia materiálov

III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika - práce z oblasti:

 • tepelnej energetiky
 • dopravy a využitia plynov
 • technológie nekovových materiálov

IV. Environmentalistika - práce z oblasti:

 • spracovania a recyklácie odpadov
 • environmentálnej analýzy

V. Integrované systémy riadenia - práce z oblasti:

 • integrovaných manažérskych systémov

Výber študentov, ktorí sa zúčastnia fakultného kola METALURGIA 2017, sa uskutoční na ústavných kolách súťaže v jednotlivých sekciách, ktoré prebehnú do 31.3.2017. Súťažné príspevky na fakultné kolo konferencie METALURGIA 2017 budú dodané predsedovi organizačného výboru v dvoch exemplároch a v elektronickej forme do 4.4.2017.

Počet prác študentov inžinierskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom deväť. Počet prác študentov bakalárskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom tri. Celkový počet prác v sekciách je obmedzený počtom dvanásť.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prijatie alebo zamietnutie prác mimo HF TUKE (napr. v prípade výrazného navýšenia počtu prác v jednej sekcii).

Práce študentskej vedeckej konferencie budú hodnotené komisiami. V každej sekcii musia byť minimálne štyria členovia komisie, z toho minimáne jeden zástupca z inej vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku. Členov komisií pre jednotlivé sekcie navrhujú riaditelia ústavov.

Počet členov hodnotiacich komisií môže byť rozšírený o zástupcov sponzorov, ktorí o to prejavia záujem.

Predsedovia porôt budú najmä profesori, alebo docenti vybraní dekankou z členov porôt.

Členovia porôt všetkých sekcií budú hodnotiť:

 • obsah práce (max. 30 bodov)
 • prednes práce, vystupovanie (max. 30 bodov)
 • diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce (max. 30 bodov)
 • grafickú úroveň (max. 10 bodov)

Ceny v každej sekcii:

 1. miesto 160 €
 2. miesto 100 €
 3. miesto 70 €

V každej sekcii udelí porota špeciálnu cenu za najlepšiu prácu študenta bakalárskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže udeliť zvláštnu cenu študentovi prvého ročníka, inžinierskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže využiť právo neudeliť niektoré ceny. Poradie súťažiacich je porota povinná určiť najneskôr 1 hodinu po ukončení súťaže.

 

Forma spracovania príspevku na Študentskú vedeckú konferenciu

METALURGIA 2017

Členenie textu pre práce majúce experimentálny charakter:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom  jazyku
 2. Úvod – pozostáva z rozboru súčasného stavu poznatkov o problematike na základe odbornej literatúry a končí sa časťou, definujúcou vymedzenie cieľov riešenia.
 3. Materiál a použité experimentálne metodiky – vymedzuje oblasť skúmania, definuje experiment – jeho podmienky a priebeh, popisuje použité experimentálne metodiky.
 4. Analýza dosiahnutých výsledkov
 5. Záver
 6. Literatúra (tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Členenie textu pre kompilačné práce:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom jazyku
 2. Rozbor súčasného stavu poznatkov
 3. Záver
 4. Literatúra (tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Rozsah príspevku je maximálne 20 strán, vrátane obrázkov a tabuliek. Formálna úroveň práce musí zodpovedať ETD šablóne pre písanie záverečných prác pri zachovaní vyššie uvedeného členenia textu.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo selekcie príspevkov s ohľadom na ich formálnu úroveň. Práce, ktoré nebudú spĺňať požadované kritériá, prípadne budú odovzdané po termíne, nebudú zaradené do súťaže.

Zaradenie práce do príslušnej sekcie stanovuje riaditeľ ústavu s ohľadom na tému práce.

Predpokladáme, že študentská vedecká konferencia bude účinnou formou pre rozvoj talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností študentov.

Garanti konferencie METALURGIA 2017 pre jednotlivé sekcie:

 1. sekcia: Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Martina Džupková, PhD.
 2. sekcia: doc. Ing. Mária Hagarová, PhD., doc. Ing. Martin Vlado, CSc.
 3. sekcia: doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD.
 4. sekcia: RNDr. Vladislava Mičková, PhD., Ing. Jana Pirošková, PhD.
 5. sekcia: Ing. Lenka Girmanová, PhD.    

Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie METALURGIA 2017:

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
predseda organizačného výboru
tel.: +421 55 602 2307
e-mail: maria.hezelová@tuke.sk

 

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
člen organizačného výboru
tel.: +421 55 602 2307
e-mail: lubomir.pikna@tuke.sk

 

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium HF TU
tel.: +421 55 602 2421
e-mail: maria.mihalikova@tuke.sk

 

Košice, január 2017