Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študentská vedecká odborná konferencia 2018

Display portlet menu

Študentská vedecká odborná konferencia 2018

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v  Košiciach (FMMR TUKE) nadväzuje na svoju dobrú tradíciu, ktorú má pri vypracovávaní a prezentovaní študentských prác na domácich a na medzinárodných súťažiach študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Vychádzajúc zo skúseností a s cieľom zlepšiť prípravu našich študentov k samostatnej odbornej činnosti, vyhlasuje dekanka FMMR TUKE 

Študentskú vedeckú odbornú konferenciu METALURGIA 2018,

ktorá sa uskutoční

11.4.2018

O účasť na Študentskej vedeckej odbornej konferencii sa môžu okrem študentov FMMR TUKE uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít. 

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách:

I. Hutníctvo - práce z oblasti:

 • hutníctva železa a ocele
 • hutníctva neželezných kovov
 • zlievarenstva

II. Materiály - práce z oblasti:

 • materiálového inžinierstva
 • tvárnenia materiálov

III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika - práce z oblasti:

 • tepelnej energetiky
 • dopravy a využitia plynov
 • technológie nekovových materiálov

IV. Environmentalistika - práce z oblasti:

 • spracovania a recyklácie odpadov
 • environmentálnej analýzy

V. Integrované systémy riadenia - práce z oblasti:

 • integrovaných manažérskych systémov

Výber študentov, ktorí sa zúčastnia fakultného kola METALURGIA 2018, sa uskutoční na ústavných  kolách súťaže v jednotlivých sekciách, ktoré prebehnú do  29.3.2018. Súťažné príspevky na fakultné kolo konferencie METALURGIA 2018 budú dodané predsedovi organizačného výboru v dvoch exemplároch a v elektronickej forme do  4.4.2018.

Počet prác študentov inžinierskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom deväť. Počet prác študentov bakalárskeho štúdia  prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom tri. Celkový počet  prác v sekciách je obmedzený počtom dvanásť.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prijatie alebo zamietnutie prác mimo FMMR TUKE (napr. v prípade výrazného navýšenia počtu prác v sekcii).

Práce študentskej vedeckej konferencie budú hodnotené komisiami. V každej sekcii musia byť minimálne štyria členovia komisie, z toho minimáne jeden zástupca z inej vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku. Členov komisií pre jednotlivé sekcie navrhujú riaditelia ústavov.

Počet členov hodnotiacich komisií môže byť rozšírený o zástupcov sponzorov, ktorí o to prejavia záujem.

Predsedovia porôt budú najmä profesori, alebo docenti vybraní dekankou z členov porôt.

Členovia porôt všetkých sekcií budú hodnotiť:

 • obsah práce (max. 30 bodov)
 • prednes práce, vystupovanie (max. 30 bodov)
 • diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce (max. 30 bodov)
 • grafickú úroveň (max. 10 bodov)

Ceny v každej sekcii:

 1. miesto 160 €
 2. miesto 100 €
 3. miesto 70 €

V každej sekcii udelí porota špeciálnu cenu za najlepšiu prácu študenta bakalárskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže udeliť zvláštnu cenu študentovi prvého ročníka, inžinierskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže využiť právo neudeliť niektoré ceny. Poradie súťažiacich je porota povinná určiť najneskôr 1 hodinu po ukončení súťaže.

 

Forma spracovania príspevku na Študentskú vedeckú konferenciu

METALURGIA 2018

Členenie textu pre práce majúce experimentálny charakter:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom  jazyku
 2. Úvod – pozostáva z rozboru súčasného stavu poznatkov o problematike na základe odbornej literatúry a končí sa časťou, definujúcou vymedzenie cieľov riešenia.
 3. Materiál a použité experimentálne metodiky – vymedzuje oblasť skúmania, definuje experiment – jeho podmienky a priebeh, popisuje použité experimentálne metodiky.
 4. Analýza dosiahnutých výsledkov
 5. Záver
 6. Literatúra (tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Členenie textu pre kompilačné práce:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom jazyku
 2. Rozbor súčasného stavu poznatkov
 3. Záver
 4. Literatúra (tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Rozsah príspevku je maximálne 20 strán, vrátane obrázkov a tabuliek. Formálna úroveň práce musí zodpovedať ETD šablóne (https://etd.lib.tuke.sk/Sablony.aspx pre písanie záverečných prác pri zachovaní vyššie uvedeného členenia textu.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo selekcie príspevkov s ohľadom na ich formálnu úroveň. Práce, ktoré nebudú spĺňať požadované kritériá, prípadne budú odovzdané po termíne, nebudú zaradené do súťaže.

Zaradenie práce do príslušnej sekcie stanovuje riaditeľ ústavu s ohľadom na tému práce.

Predpokladáme, že študentská vedecká konferencia bude účinnou formou pre rozvoj talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností študentov.

Garanti konferencie METALURGIA 2018 pre jednotlivé sekcie:

 1. sekcia: Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Martina Džupková, PhD.
 2. sekcia: Mgr. Maroš Halama, PhD., doc. Ing. Martin Vlado, CSc.
 3. sekcia: doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD.
 4. sekcia: RNDr. Vladislava Mičková, PhD., Ing. Jana Pirošková, PhD.
 5. sekcia: Ing. Andrea Sütőová, PhD.    

Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie METALURGIA 2017:

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
predseda organizačného výboru
tel.: +421 55 602 2307
e-mail: maria.hezelová@tuke.sk

 

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium
tel.: +421 55 602 2307
e-mail: lubomir.pikna@tuke.sk

 

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium FMMR TUKE
tel.: +421 55 602 2421
e-mail: maria.mihalikova@tuke.sk

 

Košice, január 2018