Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Display portlet menu

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2019 / 2020

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. FMMR na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 30.4.2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 10.05.2019
Poplatok: 30 € - papierová prihláška alebo 20 € - elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 00151476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: http://fmmr.tuke.sk

Podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

 • Základnou podmienkou prijatia je úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Uchádzači budú prijímaní výlučne na základe výsledkov štúdia na strednej škole.
 • Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 • O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.

Tab Študijné programy pre akademický rok 2019/2020

Názov študijného programu

Prijatí - denná forma

Prijatí - 
externá 
forma (plán), 
500 Eur školné

Štandardná 
dĺžka štúdia 
(v rokoch)

Hutníctvo

50

20

3/4

Materiály

50

20

3/4

Spracovanie a recyklácia odpadov

50

-

3

Tepelná technika a plynárenstvo

50

20

3/4

Integrované systémy riadenia

50

20

3/4

Konštrukčné materiály v automobilovom priemysle

50

-

3

Riadenie a modelovanie metalurgických procesov

50

-

3

Zlievarenstvo pre automobilový priemysel

50

-

3

Chemické procesy vo výrobe materiálov

50

-

3

Progresívne materiály a technológie

50

-

3

 

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

 • Prihláška a jej súčasti:
  • vytvorenie a vyplnenie formulára prihlášky je možné dvojakým spôsobom:
   • v papierovej forme, t.j. ručne vyplnený papierový formulár (nevyplnený formulár je možné stiahnuť aj z web stránky fakulty),
   • alebo v elektronickej forme – e-prihláška, t.j. vyplnenie a vytlačenie takto vyplneného formulára na papier,
  • doručenie vyplnenej a podpísanej prihlášky a jej požadovaných súčastí je možné dvojakým spôsobom:
   • klasickou poštou, za dátum doručenia sa považuje dátum poštovej pečiatky,
   • osobne doručiť na študijné oddelenie FMMR TUKE,
  • k prihláške na štúdium je nevyhnutné pripojiť, t.j. požadovanými súčasťami prihlášky sú:
   • kópie vysvedčenia za požadované 3 roky, ak nie sú priamo v prihláške potvrdené strednou školou,
   • úradne overené maturitné vysvedčenie, ak maturita nie je potvrdená v prihláške strednou školou a konala sa skôr ako v roku 2018, t.j. pred podaním prihlášky (bude vrátené poštou spolu s rozhodnutím),
   • úradne overený doklad, napr. diplom o úspechu na relevantnej súťaži, úspechu, certifikáte,
   • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
   • stručný životopis,
   • potvrdenie o zmenenej zdravotnej spôsobilosti , napr. preukaz ZŤP, pri nepredložení žiadneho dokladu sa predpokladá, že uchádzač je zdravotne spôsobilý.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.
 • Podľa príkazu rektora – Výška školného a poplatkov, spojených so štúdiom v akademickom roku 2019/2020, je štúdium v externej forme vo všetkých študijných programoch spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2019/2020 je 500 €.
 • Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na FMMR TUKE musí potvrdiť záujem e-návratkou TUKE a s ňou súvisiacimi úkonmi v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:
  • zaplatiť poplatky príp. školné ku zápisu na štúdium bankovým prevodom,
  • skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
  • nahrať svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
  • dostaviť sa na fyzický (osobný) zápis na štúdium a dokladovať získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania predložením maturitného vysvedčenia.