Science

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Projekty

Výskum na fakulte je možné charakterizovať pomocou kľúčových tém nasledovne:

 • výroba práškových materiálov a ich rafinačné postupy,
 • teoretické princípy metalurgie železa, ocele, ferozliatin, zlievarenstva, sekundárna metalurgia, metalurgia liatin, ocele pre odliatky, formovacie zmesi,
 • hodnotenie štruktúry a vlastností kovových a nekovových materiálov, prášková metalurgia, korózia a protikorózna ochrana kovov, ložiskové ocele,
 • problémy fyzikálnej metalurgie, degradácie materiálov, moderné materiálové technológie, pamäťové zliatiny, nanomateriály, nanokompozity, progresívne materiály
 • regulácia a automatizácia tepelných procesov, modelovanie a optimalizácia tepelných procesov, analýza a intenzifikácia tepelnej práce tepelných agregátov, projektovanie, doprava a distribúcia plynov, spaľovanie palív,
 • vývoj nových technológií v odbore valcovania plochých vývalkov, zápustkov a voľne kovaných výkovkov, zvyšovanie mechanických vlastností tvárnených výrobkov,
 • optimalizácia technológií objemového tvárnenia za tepla a za studena s ohľadom na rozmerové, tvarové, mechanické, plastické a kvalitatívne ukazovatele, simulácie plastických deformácií a vývoja štruktúry, extrémne plastické deformácie,
 • výroba neželezných a ušľachtilých kovov z prvotných surovín, medziproduktov a odpadov rôzneho druhu, tvorba, tavenie a rafinácia zliatin neželezných a ušľachtilých kovov, ekologické problémy, recyklácia v hutníctve,
 • spracovanie a recykláciu priemyselných odpadov, ako sú stery a trosky z výroby hliníka a zinku, úlety z výroby železa a ocele, úlety z pretavovania medi a iné, recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých prenosných batérií a akumulátorov, analýza komunálneho odpadu,
 • biometalurgia,
 • chemická kontrola kvality životného prostredia,
 • elektrochemické procesy vo vodných roztokoch,
 • chemická úprava nerastných surovín pre výrobu žiaruvzdornej keramiky, výroba a aplikácia žiaruvzdornej a technickej keramiky.
 • manažérske systémy (kvalita, environment, BOZP...)

So zameraním sa na tieto oblasti, sa na fakulte riešili a riešia prevažne projekty financované z národných zdrojov VEGA a APVV, doplnené o projekty medzinárodného charakteru MVTS, COST, 6. a 7. RP EÚ, Horizont 2020.

V rámci podnikateľskej činnosti poskytujú zamestnanci fakulty odbornú, expertíznu a posudkovú činnosť štátnym aj súkromným organizáciám.