PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Úspešní absolventi

Ing. Karol S. Dusil, P. Eng., M.B.A. – konzultant, Burlington, Ontario, Kanada

Karol Dusil študoval na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v rokoch 1961 – 1966 v odbore tepelné spracovanie a tvárnenie kovov. Po skončení školy začal vo Výskumnom ύstave hutníckej keramiky, stredisko Košice ako technik pre výrobu magnezitových stavív pre oceliarsky priemysel. V roku 1969 emigroval do Kanady. Od roku 1970 do roku 1988 pracoval v rôznych pozíciách vo firme Steel Company of Canada (Stelco Inc.). Začal v Hamiltone, Ontario ako Projektový Metalurg v metalografickom laboratóriu, potom na studenej valcovni a na valcovni tyčových profilov. V roku 1977 sa stal Plánovacím konzultantom na oddelení Strategického plánovania v odbore nových oceliarskych technológií pre produkciu primárnej ocele. V roku 1984 ukončil postgraduálne diaľkové štύdium na McMaster univerzite v Hamiltone s titulom Master of Business Administration. V roku 1988 sa stal Generálnym Manažérom firmy MOLY-COP Canada v Kamloopse, British Columbia - najväčšom závode na produkciu mlecích gulí pre banský priemysel v Kanade. Od roku 2001 je konzultantom pre priemysel v odboroch hutníctvo, baníctvo a cement.

Robert Dusil, Dipl. Ing., Augsburg, Nemecko

Robert Dusil sa pokúšal od r.1958 o miesto poslucháča na HF VŠT. Podľa vtedajších "platných kritérií" sa to podarilo až po piatich rokoch a v roku 1968 ukončil štúdium v odbore Náuka o kovoch, tepelne spracovanie a tvárnenie kovov. V roku 1969 začal pracovať vo Švédsku, Steel Research Center, SRC, Uddeholms AB, Hagfors ako výskumný inžinier na oddelení. fyziky materiálov. Od roku 1972 viedol ako manažér oddelenie mechanických vlastností, SRC, ťažisko prác bola vysokocyklová únava ventilových ocelí v kompresoroch, korózna únava oceľových elektród v precipitačných filtroch, fracture toughness (Kc) materiálov pre tlakové nádoby pre jadrové reaktory, transport LNG. V roku 1974 absolvoval postgraduálny kurz, Fracture Mechanics, Imperial College, Londyn, V rokoch 1974 – 1983 bol členom ASTM, American Society for Testing Materials, Philadelphia, USA, v oblasti únava vysokopevných materiálov. V rokoch 1976 – 2006 publikoval a presentoval niekoľko článkov o Fatigue and Fracture Mechanics of Compressor Valves na Purdue University Conferences, School of Mechanical Engineering, W. Lafayette, Ind. USA. V roku 1978 bol manažérom, Technical Marketing, Associated Swedish Steels AB, Stockholm. Od 1983 Technicky riaditeľ J.N.Eberle & Cie. Gmbh, Augsburg, Nemecko, studena valcovňa, kalenie oceľových pásov, zváranie bimetalov (HSS + leg. pružinové ocele) elektrónovým alebo laserovým lúčom, výroba pílových pásov (HSS alebo tvrdokov) na rezanie kovov. Problematika bimetalov prezentoval na konferencii Metallography 1996, Stara Lesna. V rokoch 1986 – 2006 na pozícii President, J.N.Eberle & Cie. Gmbh. Som vďačný HF a jej pedagógom za teoretické a praktické vedomosti získané počas štúdia.

Ing. Ľuboš Ďurik, PhD., Vedúci technológie firmy Žiaromat a.s., Kalinovo, Slovensko

Ing. Ľuboš Ďurik, PhD. absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 1995 – 2000, v študijnom odbore priemyselná keramika. Po skončení inžinierskeho štúdia pokračoval v internej forme doktorandského štúdia (PhD) na Katedre keramiky do roku 2002 a uvedené štúdium úspešne ukončil externe v roku 2004. Od roku 2002 do roku 2006 pracoval vo firme Lovinit a.s., Lovinobaňa ako výskumný pracovník a pracovník marketingu a technického servisu. Od roku 2006 pracuje pre firmu Žiaromat a.s. ako vedúci technológie, kde je zodpovedný za technológiu, inováciu a vývoj nových materiálov. Od roku 2016 tiež pracuje externe pre ŽP Výskumo-vývojové centrum s.r.o. v Podbrezovej na pozícii vedecko-výskumného pracovníka. Ľuboš Ďurik je autorom viacerých publikácií týkajúcich sa výroby a aplikácie žiaruvzdorných materiálov pre oceliarenský priemysel.

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park & Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. absolvoval vysokoškolské štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach s vyznamenaním v odbore Náuka o kovoch, tvárnenie kovov a zlievarenstvo (1980) a internú vedeckú ašpirantúru v odbore Fyzikálne metalurgia a medzné stavy materiálov (1986). Vo svojej odbornej kariére pôsobil ako vedecký pracovník (vedecká hodnosť DrSc. mu bola udelená v roku 1998) aj vysokoškolský učiteľ (za vysokoškolského profesora bol menovaný v roku 2008). Popri dlhoročnej činnosti na dvoch domovských pracoviskách absolvoval dlhodobé pobyty na Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf (postdoktorand, 1993-1994), Osaka University, Welding and Joining Institute (hosťujúci professor, 1999) a Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana (starší vedecký pracovník, 2003-2005). Vo vedeckej oblasti sa venoval hlavne štúdiu transportných a transformačných procesov v legovaných oceliach (precipitácia, segregácia) a charakterizovaniu štruktúrne komplexných intermetalických fáz (kvázikryštály, kvázikryštalické aproximanty a iné fázy s obrovskou základnou kryštálovou bunkou). V pedagogickej činnosti sa zameral na výučbu bazálnych (napr. Náuka o materiáloch, Fyzika materiálov) aj aplikačne orientovaných (napr. Pokročilé materiály a technológie) predmetov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Úzko spolupracoval s výrobnými firmami, ako Železiarne Podbrezová, a.s., SES Tlmače, a.s. a iné, pri riešení koncepčných úloh technologického rozvoja aj operatívnych výrobných problémov. Je nositeľom viacerých ocenení na celoštátnej aj univerzitnej úrovni, členom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, viacerých vedeckých rád a redakčných rád odborných časopisov.

prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Děkan fakulty, professor, Fakulta výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Ing. Štefan Michna, PhD. študoval v letech 1981 až 1985 na Fakultě hutnické Technické univerzity v Košicích zaměření hutnictví neželezných kovů. Po úspěšném absolvování vysokoškolského studia nastoupil do zaměstnání v podniku Kovohutě Děčín (t.č. Constellium Extrusions Děčín), kde po dobu 23 let postupně působil jako směnový mistr, technolog lisovny a slévárny, vedoucí slévárny a hlavní metalograf. Největším přínosem tohoto období pro jeho vědeckou činnost byla funkce hlavního metalografa podniku, kterou vykonával 13 let. Již za působení v této funkci úspěšně ukončil doktorandské studium na Technické univerzitě v Košicích, kde byl následně v roce 2005 jmenován hostujícím docentem. V období let 1996 až 2002 se jeho výzkumná práce ve společnosti ALCAN Extrusions Děčín zaměřila na získávání a vyhodnocování barevného kontrastu u hliníkových slitin. Cílem tohoto snažení bylo získání nových poznatků o struktuře těchto materiálů, včetně nových postupů a popisu struktur po barevném leptání. V této oblasti patři mezi průkopníky v ČR a Evropě. V letech 2007 – 2015 působil na Fakultě výrobních technologií a managementu Univerzity J. E. Purkyně ve funkci vedoucího katedry technologií a materiálového inženýrství. Od roku 2015 byl jmenován do funkce děkana Fakulty výrobních technologií a managementu. V roce 2008 získal titul docent pro obor Strojírenské technologie na Technické univerzitě v Liberci. V roce 2015 úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem na ZČU Plzeň a v roce 2016 byl jmenován prezidentem ČR profesorem v oboru Strojírenské inženýrství. Ve své vědecké a výzkumné činnosti se snaží propojit teoretické znalosti s jejich aplikací ve výrobních společnostech, a proto se podílel v roce 2009 na zřízení Vědeckotechnického parku, kterého byl prvním ředitelem.

Ing. Karel Saksl, DrSc., vedecký tajomník, vedúci divízie kovových systémov ÚMV SAV Košice, Slovensko

Ing. Karel Saksl, DrSc. absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 1992 – 1997, v študijnom odbore hutníctvo. Doktorandské štúdium absolvoval na Ústave materiálového výskumu SAV a v roku 2000 obhájil titul PhD. v študijnom odbore materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov. Po ukončení PhD. štúdia absolvoval postdoktorálne pobyty na Dánskej technickej univerzite (2011) a v DESY Hamburg (2002 – 2007). V roku 2010 obhájil doktorskú dizertačnú prácu a získal vedeckú hodnosť doktora technických vied. Je menovaným zástupcom SR v medzinárodnom projekte the European XFEL, konzorciu uživateľov Serial Femtosecond Crystallography (SFX) a XFEL- based Integrated Biology Infrastructure (XBI). Je uznávaný odborník v oblasti výskumu materiálov s vysokoneusporiadanou štruktúrou. Je odborníkom na oblasť rtg. difrakcie, rtg. absorpčnej spektroskopie a matematického modelovania neusporiadaných štruktúr. Je autorom 66 zahraničných current contents publikácií (98 WOS, 96 SCOPUS), h-index Karela Saksla je v súčasnosti 19. Jeho práce boli ocenené udelenými čestnými uznaniami v rámci oceňovania Vedec roka SR v rokoch 2007, 2008 a 2009. Ako člen skupiny sa vrámci medzinárodnej vedeckej spolupráce podieľal na prielomovom poznaní „saturovanej absorpcie hliníka”, publikovanom vo vedeckej práci v časopise Nature Physics v roku 2009. V roku 2015 získala vedecká práca v jeho spoluautorstve ocenenie kanadskej Conference of Metallurgists, 2015 Light Metals Best Paper Award.

Ing. Kamil Skladan, vedúci odelenia Predaj & Nákup Slovalco a.s., Žiar nad Hronom, Slovensko

Ing. Kamil Skladan, absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 1985 – 1989, v študijnom odbore Hutníctvo neželezných kovov. Po skončení školy začal pracovať vo firme ZSNP Žiar nad Hronom, prevádzka Elektrolýza ako majster. Od roku 1991 pracoval na projekte modernizácie elektrolytickej výroby hliníka v spolupráci s nórskou spoločnosťou Hydroaluminium. Po problémoch s financovaním projektu sa jeho pokračovateľom stala novo založená firma Slovalco, a.s. Žiar nad Hronom, v ktorej pracoval od jej vzniku v roku 1993. Ako technologický inžinier v 1995 sa podieľal na úspešnom spustení modernej výroby primárneho hliníka. Od roku 2003 pracoval vo vedení firmy Slovalco, a.s. na rôznych manažérskych pozíciách a to najmä ako vedúci vo všetkých výrobných prevádzkach a údržby. Od roku 2014 pracuje ako vedúci oddelenia predaja a nákupu.

Ing. Norbert Smekal, PhD., Global Market Manager firmy Calderys, Paríž, Francúzsko

Ing. Norbert Smekal, PhD. absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 2001 – 2006, v študijnom odbore priemyselná keramika. Po skončení školy začal pracovať vo firme U. S. Steel Košice, s.r.o. ako technik žiaromateriálov pre odlievarne na vysokých peciach. Popri práci externe poračoval v doktorandskom štúdiu na Katedre keramiky, kde neskôr obhájil titul PhD. v študijnom odbore anorganické technológie a materiály. Od roku 2009 pracoval pre firmu METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. (výhradný obchodný zástupca spoločnosti Calderys pre Slovenskú Republiku), na pozícii špecialistu pre žiaruvzdorné materiály, odkiaľ v roku 2012 prestúpil do firmy Calderys (Paríž, Francúzsko), na pozíciu Iron Market Manager žiaromateriálov pre výrobu surového železa. V súčastnosti pôsobí na pozícii Global Market Manager pre odlievarne vysokých pecí, kde je zodpovedný za inováciu, vývoj nových materiálov a marketingovú stratégiu pre tento segment. Norbart Smekal je autorom viacerých publikácií na tému žiaruvzdorných materiálov pre odlievárne vysokých pecí.

doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc., výskumný pracovník ÚMMS SAV – detašované pracovisko Inoval Žiar nad Hronom

Doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc.absolvoval Hutnícku fakultu na vtedajšej Vysokej škole technickej (dnes Technická univerzita) v rokoch 1976 – 1981 v študijnom odbore Hutníctvo neželezných kovov. Po ukončení vedeckej ašpirantúry (dnes doktorandského štúdia) pracoval vo Výskumnom ústave racionalizácie ložísk v Žiline ako výskumný pracovník. Od roku 1987 pracoval ako výskumný pracovník na Hutníckej fakulte VŠT (TUKE), neskôr ako odborný asistent (1994) a následne ako docent (2001). V období rokov 1991 – 1994 pôsobil na Institute for Advanced Materials Processing, Tóhoku University Sendai, Japonsko, kde získal titul Doctor of Philosophy v oblasti Chémia tuhých látok (Solid State Chemistry). V období rokov 1998 – 1999 pôsobil ako tútor v pilotnom projekte EÚ Environmental Management (koordinátor Long-life Learning Institute Dipoli, Helsinki University of Technology, Fínsko). V rokoch 1999 – 2000 pôsobil ako vedúci centrálneho laboratória Alumina Plant Jajarm, Iran. V roku 1995 sa spolupodieľal na založení odborného časopisu Acta Metallurgica Slovaca, vydávaného HF TU a do roku 2006 pôsobil ako vedúci redaktor tohto časopisu. V rokoch 2007 – 2016 pôsobil ako projektový manažér pre progresívne materiály a technológie v spoločnosti Sapa Profily a.s. v Žiari nad Hronom, ktorá patrí do skupiny Sapa Group – svetovej jednotky v lisovaní hliníkových profilov. V období rokov 2010 – 2016 pôsobil ako projektový manažér na projekte EÚ, operačný program Veda a výskum – Kompozitné materiály na báze ľahkých kovov a ich zliatin. V súčasnosti pôsobí na detašovanom pracovisku Inoval, ktoré patrí k Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave. Venuje sa vývoju a aplikácií progresívnych materiálov na báze ľahkých kovov – medzi inými napr. penovému hliníku.

Ing. Tomáš Štifner, Laboratory specialist firmy BMW Group, Landshut, Nemecko

Ing. Tomáš Štifner absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 2000 – 2006, v študijnom odbore hutníctvo so špecializáciou na hutníctvo neželezných kovov. Po ukončení štúdia bol prijatý do adaptačného programu pre absolventov vysokých škôl spoločnosti SLOVALCO (YGP), kde po krátkom čase (cca 3 mesiace) nastúpil na pozíciu technologický inžinier pre odlievanie čapov na prietlačné lisovanie. V roku 2010 nastúpil na pozíciu technika tavenia v spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o. a v roku 2011 ako Quality Engineer pracoval pre spoločnosť DQS Automotive s.r.o. na projekte v závode spoločnosti Volkswagen do Brasil, São Bernardo do Campo, Brazília. V súčasnosti pôsobí v závode BMW v Landshute, Nemecko na pozícii Laboratory specialist pre odliatky z hliníka používané v autách alebo motocykloch spoločností BMW, MINI alebo Rolls-Royce. Dennodenne je v kontakte s celosvetovou sieťou špecialistov spoločnosti BMW Group a podieľa sa na vývoji nových dielov a technológií.

Ing. Peter Tatarko, PhD., Ústav Anorganickej Chémie, Slovenská Akadémia Vied, Bratislava, Slovensko

Ing. Peter Tatarko, PhD. absolvoval Hutnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach v rokoch 2002 – 2007, v študijnom odbore materiálové inžinierstvo. Po ukončení inžinierskeho štúdia, pokračoval v doktorandskom štúdiu na Ústave Materiálového Výskumu Slovenskej Akadémie vied v Košiciach, ktoré úspešne ukončil v roku 2011. Jeho mimoriadne vedecké výsledky počas doktorandského štúdia boli v roku 2010 ocenené nadáciou Intenda, kde ako víťaz celoslovenskej súťaži doktorandov v oblasti technických vied, získal prestížny individuálny grant. V nasledujúcom roku 2011 získal prestížne ocenenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča mladým vedcom “Za príspevok k vedeckému poznaniu a k rozvoju vedy na Slovensku v oblasti technických vied”. V roku 2012 pracoval na Ústave Fyziky Materiálů, Akadémie Věd České Republiky v Brne, kde bol súčasťou medzinárodného vedeckého tímu v pozícií Marie Curie Fellow. V roku 2013 získal 1. miesto v I. oddelení vied v súťaži Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov. Od roku 2014 do 2016 pracoval ako výskumný pracovník na jednej zo 100 najlepších univerzít na svete, Queen Mary University of London. Na Ústave Anorganickej Chémie začal pracovať od roku 2017, kde sa ako samostatný vedecký pracovník zaradil do zboru školiteľov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Jeho takmer 10 ročná vedecká kariéra sa orientuje na vývoj nových pokročilých keramických materiálov pre extrémne podmienky, akými sú letecký a raketový priemysel, ale aj bio-keramických materiálov, ktoré slúžia ako kostné náhrady v ľudskom tele.