Spolupráca

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Ponuka fakulty pre prax

Ústav materiálov a inžinierstva kvality (UMIK) FMMR TUKE

 • nové konštrukčné materiály, výrobné technológie a aplikácie (oblasť automatizácie, robotiky, výrobnej techniky a automobilového priemyslu),
 • nové konštrukčné materiály, výrobné technológie a aplikácie (hutnícky, strojársky a energetický priemysel),
 • technológia práškovej metalurgie v rozmedzí aplikovaných teplôt - 196 °C až 1200 °C,
 • nedeštruktívny korózny monitoring a predikcia životnosti plynárenských potrubí,
 • návrh nových chemických koncepcií ocelí s prídavkom bóru, výroba rúr za tepla,
 • úprava technológie spolu s navrhnutím nového konceptu materiálov s požadovaným komplexom pevnostných, plastických a lomových vlastností s osobitným zreteľom pre aplikáciu v náročných teplotno-napäťových a deformačných podmienkach,
 • tepelné spracovanie a chemicko-tepelné spracovanie materiálov.

Ústav metalurgie (UMET) FMMR TUKE

Výskumno–vývojová a expertízna činnosť v týchto oblastiach:

 • technologické aspekty výroby koksu, aglomerátu, peliet, surového železa, ocele a ferozliatin,
 • simulácia plynulého odlievania ocele pomocou vodného modelu,
 • modelovanie výroby rôznych aglomerátov na báze Fe, Mn, Ti,
 • technológie pre výrobu odliatkov zo zliatin na báze železa a neželezných kovov,
 • optimalizácia parametrov technológie tlakového liatia,
 • moderné technológie pre komplexné využitie rudných a nerudných nerastných surovín,
 • výroba a aplikácia progresívnych žiaruvzdorných keramických materiálov pre vysokoteplotné aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu,
 • keramické materiály pre medicínske aplikácie, 3D keramické implantáty a náhrady,
 • kompozitné materiály kov-keramika pre aplikácie v automobilovom priemysle,
 • extrakcia ťažkých kovov z kontaminovaných podzemných vôd,
 • efektívne využitie tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie,
 • doprava a distribúcia energetických médií.


Špecializované odborné služby a merania:

 • tavenie v rôznych agregátoch (indukčné pece, odporové pece),
 • testovanie a príprava liacich práškov, krycích trosiek, rafinačných činidiel,
 • stanovenie vlastností formovacích zmesí,
 • stanovenie vlastností uhlíkatých materiálov (uhlia, koksu, elektródových hmôt),
 • výroba liatinových odliatkov, odliatkov zo silumínov, z mosadze a bronzu,
 • výroba tenkostenných modelov fotosyntetickou metódou,
 • meranie termofyzikálnych a termomechanických vlastností materiálov: diferenčná termická analýza, dilatometria, porozimetria, granulometria a pod.,
 • laboratórium komplexnej identifikácie materiálov: chemické a fázové analýzy kovov a nekovových materiálov,
 • vývoj rafinačných trosiek a tavív pre výrobu neželezných kovov,
 • poloprevádzkové laboratórium PLATAURUM pre spracovanie materiálov s obsahom ušľachtilých kovov: zlata, striebro, platiny,
 • štúdium interakcií keramických materiálov s taveninami: vysokoteplotná korózia materiálov v metalurgii a energetike,
 • meranie teplotechnických veličín (výhrevnosti a spalného tepla tuhých a plynných palív, vlhkosti palív, zaznamenávanie teplôt),
 • meranie fyzikálnych vlastnosti a stanovenie súčiniteľov prenosu tepla,
 • stanovovanie výtokových rýchlostí, návrh a úprava horákových systémov,
 • kontrola spaľovania a zloženia emisií najmä NOx, CO2, CO, O2,
 • optimalizovanie spaľovacích procesov,
 • termovízna analýza strát agregátov a pecí nízkoteplotnou a vysokoteplotnou termokamerou,
 • výpočty materiálových a tepelných bilancií procesov za účelom zvýšenia účinnosti resp. zníženia mernej spotreby paliva,
 • matematické modelovanie stacionárneho a nestacionárneho vedenia tepla,
 • matematické modelovanie teplotechnických procesov (sušenie, ohrev, ..),
 • využívanie moderných CFD systémov pri analýze a riešení spaľovacích procesov, prenosov hmoty a tepla, na optimalizáciu procesov a za účelom znižovania mernej spotreby energie (cestou konštrukčných úprav technologických zariadení a ich parametrov),
 • senior consulting v oblasti obnoviteľných zdrojov,
 • odborné poradenstvo v oblasti spaľovania a splyňovania.

Ústav recyklačných technológií (URT) FMMR TUKE

 • posúdenie problematiky Al vyskytujúceho sa v alkalických vodách kalového poľa,
 • spracovanie výmurovky z Al elektrolyzéra,
 • analýza možností spracovania – úpravy použitých zlievarenských pieskov,
 • hydrometalurgia sulfidických materiálov,
 • získavanie ušľachtilých kovov z odpadov,
 • získavanie medi, cínu, olova z elektroodpadov,
 • chemická a fázová analýza dodaných vzoriek,
 • recyklácia úletov z pretavovania medeného šrotu,
 • recyklácia úletov z výroby surového železa,
 • recyklácia úletov z výroby ocele konvertorovaním,
 • recyklácia úletov z výroby ocele v elektrických oblúkových pecí,
 • recyklácia trosiek z výroby surového železa,
 • recyklácia oceliarenských trosiek,
 • spracovanie a recyklácia Al sterov,
 • spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
 • spracovanie a recyklácia priemyselných odpadov s obsahom zinku,
 • spracovanie a recyklácia priemyselných odpadov s obsahom cínu,
 • materiálová analýza komunálneho odpadu,
 • recyklácia zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu,
 • fyzikálna úprava a triedenie odpadov a materiálov (surovín) a výskum v tejto oblasti,
 • experimentálne testovanie hydrometalurgických, pyrometalurgických a kombinovaných metód spracovania odpadov/druhotných surovín s cieľom získať kovy a iné materiály (zlúčeniny),
 • návrhy technológií na recykláciu a príprava know-how pre spracovateľov odpadov,
 • posudzovanie vo veciach odpadov,
 • odborné konzultácie k otázkam spracovania a recyklácie odpadov,
 • doškoľovanie pracovníkov praxe v oblasti výroby neželených kovov a spracovania odpadov,
 • príprava odborných štúdií v oblasti recyklácie a výroby neželezných kovov,
 • realizácia prvkových a fázových analýz surovín a celková charakterizácia vstupných materiálov, medziproduktov a produktov spracovania,