MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia

Display portlet menu

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3.STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FMMR TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie má Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach oprávnenie uskutočňovať študijné programy III.stupňa (doktorandské štúdium) a udelovať akademický titul “Philosophiae doctor” (PhD.) v týchto študijných programoch:

 • Hutníctvo
 • Náuka o materiáloch
 • Plastické deformácie
 • Tepelná technika
 • Inžinierstvo kvality produkcie
 • Spracovanie a recyklácia odpadov

Prihláška na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie vyhlasuje doplnkové prijímacie konanie na doktorandské štúdium. Uchádzači si môžu vyberať z týchto tém dizertačných prác.

Uzávierka prihlášok: 22.8.2019

Termín prijímacieho konania: 26. 8. 2019 o 14:00

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky: 30,00 €

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom

Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)

Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: fmmr.tuke.sk

K prihláške priloží uchádzač:

 • životopis,
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní,
 • súpis publikovaných a nepublikovaných prác (ak má),
 • doklad o zaplatení poplatku za činnosti spojené s prijímacím konaním.

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 4 roky, v externej forme 5 rokov. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/04/15 (700,- € / akademický rok).

Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do dennej formy štúdia: 12

Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do externej formy štúdia: 18

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Tel: +421 55 602 2315
Fax: +421 55 633 7048
e-mail: veda.fmmr@tuke.sk

Usmernenie pre doktorandské štúdium

 

Štipendium z vlastných zdrojov TUKE 

Termíny:

 • k 31.3. alebo k 31.10.
 • Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5.

ČÍTAJ VIAC


Informácie z Katedry jazykov ohľadom termínov skúšok z cudzieho jazyka nájdete na tomto odkaze.