65. výročie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský

65. výročie - pozdravy a gratulácie

Display portlet menu

65. výročie - pozdravy a gratulácie

Zdravice k 65. výročí založení Fakulty materiálů, metalurgie a recyklace Technické univerzity v Košicích

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-Technické univerzity v Ostravě srdečně zdraví spřátelenou Fakultu materiálů, metalurgie a recyklace TU v Košicích u příležitosti 65. výročí jejího založení. Obě fakulty mají podobnou historii, byly založeny jako důsledek rozvíjejícího se metalurgického průmyslu a potřeby kvalitních, vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Obě fakulty jsou tak unikátní a jediné svého druhu v naších zemích. Od svého vzniku je mezi oběma fakultami  rozvíjena úzká spolupráce jak v oblasti pedagogické, tak vědecké, přičemž tato spolupráce je ve většině případů založena na osobních a přátelských mezilidských vztazích.

Za šedesát pět let své existence Fakulta materiálů, metalurgie a recyklace vychovala řadu skvělých odborníků, kteří našli uplatnění nejen doma, ale i za hranicemi. A i když současná doba nepřeje technickému vzdělávání v českých a slovenských zemích, pevně věřím, že je to období pouze přechodné. Přeji sesterské Fakultě materiálů, metalurgie a recyklace TU v Košicích hodně dobrých studentů, kvalitní vědecko-výzkumné výsledky a bohatou spolupráci s průmyslovou praxí! Těším se na další spolupráci.

Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Děkanka
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
VŠB-Technická univerzita Ostrava

 

Dear Dean Vasková,

On behalf of the Faculty of Materials Science and Engineering at the University of Miskolc I would like to express my best wishes to you and your institution on the occasion of the 65th anniversary of the establishment of the Metallurgical Faculty.

Our Faculties both have common roots in Metallurgical Engineering and both have chosen a path of renewal by broadening the scope of research and education to include other type of materials beside metals. The common history, common field as well as the geographical closeness would automatically suggest cooperation had we not have established a long standing relationship already.

The cooperation of our Faculties and Departments meant not only joint research projects and proposals but I also have a vivid memory of the meetings of the two faculties in Kosice and in Miskolc. I will never forget the hospitality and the friendliness by which we were greeted on the last visit I was able to attend. I am afraid it was long time ago. I also have fond memories of meeting my friend Dr. Štefan Nižník regularly at Banska Štiavnica where we were representing our respective institutions. I am sure there are many such personal friendships amongst the faculty and staff and I strongly believe that on this solid base we can further strengthen the links between the two Faculties and Universities.

I am unfortunately not able to travel this November to TUKE but I would be glad to meet you in Kosice or in Miskolc in the near future to discuss options and possibilities for cooperation. I offer again my best wishes to all of your colleagues and wish success in your and their personal and professional life.

Sincerely yours,
Prof. Dr. Árpád B. Palotás
Dean
Faculty of Materials Science & Engineering
University of Miskolc

 

Vážená pani dekanka, vážení pedagógovia, nepedagogickí pracovníci a študenti,

blahoželám Vám všetkým k 65. výročiu vzniku Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá od júla tohto roka nesie nový a myslím, že aj výstižnejší názov - Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie. Dôležitejší ako názov je však status vašej fakulty, ktorá svojou mnohoročnou tradíciou vo vzdelávaní, vede, výskume a zahraničných vzťahoch tvorí pevnú a významnú súčasť Technickej univerzity v Košiciach, na ktorú sme my, Košičania, právom hrdí, pretože patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku.

Výsledkom toho, že vaša fakulta spolupracuje s úspešnými a konkurencieschopnými priemyselnými podnikmi, študenti fakulty študujú v špičkovo vybavených laboratóriách a využívajú možnosť študovať a pracovať v zahraničí je, že podľa zverejnených informácií až 95 percent absolventov Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie sa uplatní vo vyštudovanom odbore, čo považujem za skutočne veľký úspech práce vás všetkých.

A pretože absolventi jubilujúcej fakulty nachádzajú praktické uplatnenie aj v elektrotechnike, energetike a vo vývoji a výrobe materiálov pre automobilový priemysel, budem veľmi rád, ak čoraz vyššie percento z nich ostane pracovať v Košiciach a blízkom okolí, čo bude znamenať, že sa darí úspešne pokračovať vo vytváraní ďalších pracovných príležitostí najmä pre mladých ľudí z Košíc a celého Košického kraja.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

 

Vážená, milá pani dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie,

Vaše magnificiencie, spektability, honorability,

Milé dámy, vážení páni, vzácni hostia a zástupcovia hutníckeho a baníckeho stavu,

Nie je symbolické ale historický fakt a tak to má byť, že práve v jednom roku si pripomínajú dve odborom najbližšie fakulty 65.výročie pokračovania univerzitného vzdelávania opäť pod jednou strechou v odboroch vyhľadávania, dobývania a spracovania surovín na území Slovenska a že sú jej zakladajúcimi fakultami. Pred 30-40 rokmi sme si to nemali veľmi dôvod uvedomovať, ale 65-ka je už vek porovnateľný s 255 ročným pôsobením slávnej banskoštiavnickej Alma Mater so svojimi dcérami-nasledovníčkami v Česku, Rakúsku a Maďarsku, ktoré taktiež úspešne pôsobia dodnes, najstaršia z nich Montanuniversität Leoben už 177 rokov. Defacto takými istými dcérami s krátkym 20 ročným prerušením sú aj Fa BERG a FMMR. Dovoľte mi dnes pripomenúť ešte jeden letopočet a to rok 1605, z ktorého máme zatiaľ najstarší údaj a dôkaz, že už v tomto roku prebiehal proces vzdelávania na území Slovenska v Banskej Štiavnici pre zodpovedných za riadenie banskej činnosti a hutníckej výroby. Čiže obidve fakulty majú ešte aj dnes historickú zodpovednosť v udržaní a pokračovaní vzdelávania s viac ako 400-ročnou tradíciou na území Slovenska. Dovoľte mi vzniesť ešte jedno podozrenie a želanie. Vážne podozrenie, že aj nasledujúce generácie na Slovensku a v blízkom stredoeurópskom regióne budú závislé na produktoch baníckych a hutníckych profesií. Želanie nás všetkých, aby historici a archivári, ktorí tu budú za nami o niekoľko desaťročí, najlepšie aj storočí, zaznamenávali a považovali pôsobenie obidvoch blízkych fakúlt ako kontinuálny proces vzdelávania v odboroch baníctva a hutníctva s krátkymi prestávkami počítajúci už dnes viac ako 400 ročnú tradíciu.

Ing. Erik Sombathy
predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

 

Vaša magnificencia, vážený pán rektor,

Vaša spektabilita, vážená pani dekanka,

Krásna oslávenkyňa, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach.

Výročia sú vždy veľmi zvláštne a obsahujú obrovskú silu čaro a nostalgiu či melanchóliu. Človek sa na chvíľu zastaví, otvorí archív, albumy a opakovane si prezerá staré zažltnuté fotografie, stretajú sa priatelia, spomínajú na to dobré, čo spolu prežili. Mne sa do pamäti v spojitosti s dnešnou oslávenkyňou vryla do pamäte najmä spomienka, že Hutnícka fakulta Technickej univerzity sa v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry „ARRA“ medzi technickými fakultami umiestňovala vždy na popredných miestach.

Veľmi aktuálny je v tejto chvíli citát Thomasa Manna, nemeckého spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny „Kto nepozná svoju minulosť, nemôže dobre pochopiť budúcnosť.“

Ale dnes, pri príležitosti tohto výročia, tu máme ešte jednu veľmi dôležitú udalosť, ktorá sa na trvalo zapíše do histórie tejto fakulty, do histórie Technickej univerzity v Košiciach. Fakulta sa rozhodla zmeniť svoj názov, ktorý bol vyvolaný spoločenskou potrebou, požiadavkou priemyselných podnikov a snahou zvýšiť popularizáciu technického vzdelávania na Slovensku.

Máme tu veľkých a významných odberateľov absolventov fakulty, U. S. Steel Košice, Železiarne Podbrezová, Slovalco, Oravské Ferozliatinové závody, na jednej strane a nedostatok kvalitných absolventov na strane druhej. Fakulta si preto dala do svojho nového názvu tri slová „materiál, metalurgiu a recykláciu“. Minimálny počet slov, ktoré v prírode reprezentujú uzavretý cyklus a súčasne sú v špirále rastu predpokladom kontinuálneho vývoja. Matéria, progresívne výrobné procesy a opätovné použitie už použitých materiálov a produktov na vyššom kvalitatívnom stupni. To na jednej strane prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne, na strane druhej sa to nekoná na úkor bezodného drancovania životného prostredia.

Pri tejto príležitosti ma napadá citát Larryho Chalfana, výkonného riaditeľa Zero Waste Aliance „Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše deti na budúcnosť, ale robíme dosť aj preto, aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?“

Na záver chcem fakulte poďakovať za vzájomnú dobrú spoluprácu. Za všetky projekty spomeniem jeden národný projekt, do ktorého bolo zapojených päť univerzít zo Slovenska a Zväz automobilového priemyslu. Hlavným cieľom projektu bolo zhodnocovanie odpadov najmä z automobilového priemyslu. Za vašu univerzitu sa na projekte, okrem vašej fakulty, zúčastnila aj strojnícka fakulta. Cieľom vášho výskumného tímu, pod vedením profesora Havlíka, bolo spracovanie a zhodnocovania odpadov z auto-katalyzátora.

A čo teda zaželať oslávencovi k jeho výročiu? Nuž aby číslo, ktoré získame vynásobením počtu študentov a ich kvalitou vykazovalo v budúcnosti stále rastúci priebeh.

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Dekan Strojníckej fakulty STU Bratislava