MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park & Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Display portlet menu

prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzitný vedecký park & Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach

Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. absolvoval vysokoškolské štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach s vyznamenaním v odbore Náuka o kovoch, tvárnenie kovov a zlievarenstvo (1980) a internú vedeckú ašpirantúru v odbore Fyzikálne metalurgia a medzné stavy materiálov (1986). Vo svojej odbornej kariére pôsobil ako vedecký pracovník (vedecká hodnosť DrSc. mu bola udelená v roku 1998) aj vysokoškolský učiteľ (za vysokoškolského profesora bol menovaný v roku 2008). Popri dlhoročnej činnosti na dvoch domovských pracoviskách absolvoval dlhodobé pobyty na Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf (postdoktorand, 1993-1994), Osaka University, Welding and Joining Institute (hosťujúci professor, 1999) a Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana (starší vedecký pracovník, 2003-2005). Vo vedeckej oblasti sa venoval hlavne štúdiu transportných a transformačných procesov v legovaných oceliach (precipitácia, segregácia) a charakterizovaniu štruktúrne komplexných intermetalických fáz (kvázikryštály, kvázikryštalické aproximanty a iné fázy s obrovskou základnou kryštálovou bunkou). V pedagogickej činnosti sa zameral na výučbu bazálnych (napr. Náuka o materiáloch, Fyzika materiálov) aj aplikačne orientovaných (napr. Pokročilé materiály a technológie) predmetov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Úzko spolupracoval s výrobnými firmami, ako Železiarne Podbrezová, a.s., SES Tlmače, a.s. a iné, pri riešení koncepčných úloh technologického rozvoja aj operatívnych výrobných problémov. Je nositeľom viacerých ocenení na celoštátnej aj univerzitnej úrovni, členom Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, viacerých vedeckých rád a redakčných rád odborných časopisov.