Applicants

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Display portlet menu

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA - INŽINIERSKÉ ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2021 / 2022

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijného programu druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. FMMR TU na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 30.6. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 07.07.2021
Poplatok: 20,00 € - elektronická prihláška v nevyhnutných prípadoch: 30,00 € - papierová prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 00151476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Fakultná web adresa: http://fmmr.tuke.sk/


Akreditované inžinierske študijné programy pre akademický rok 2021/2022

Názov študijného programu

Prijatí - denná
forma, prezenčná metóda (plán),
bezplatné
štúdium

Prijatí - denná
forma, kombinovaná metóda(plán),
bezplatné
štúdium

Dĺžka štúdia 
(v rokoch)

Hutníctvo

50

50

2

Materiálové inžinierstvo

50

50

2

Spracovanie a recyklácia odpadov

50

50

2

Jednotlivé stupne Bc. a Ing. štúdia na seba nadväzujú a dovoľujú absolventom bakalárskeho stupňa študovať na vyššom inžinierskom stupni v rámci predmetného alebo príbuzného študijného odboru. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača.

V zmysle príkazu rektora PR/TUKE/17/20 – Výška školného a poplatkov, spojených so štúdiom v akademickom roku 2021/2022, je štúdium v externej forme vo všetkých študijných programoch spoplatňované. Výška školného pre akademický rok 2021/2022 je 600 €.

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium na akademický rok 2021/2022 už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (diplom, dodatok diplomu, životopis, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a potvrdenie o zdravotnej spôsobnosti).

Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti je taktiež možné predložiť najneskôr do dňa zápisu jedným zo spôsobov:

  • sken originálu osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti priložíte k prihláške v systéme MAIS alebo mailom zašlite na študijné oddelenie
  • originál osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný link:
E-PRIHLÁŠKA

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

 

Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Výšku poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania určuje príkaz rektora platný pre príslušný akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať (ods. 3 bod 1).

Uchádzači so špecifickými potrebami:
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.