Applicants

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

Display portlet menu

Podmienky prijatia na bakalárske štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2021 / 2022

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. FMMR na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 31.8.2021


Poplatok: 20 € - elektronická prihláška v nevyhnutných prípadoch: 30 € - papierová prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 00151476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Fakultná web adresa: http://fmmr.tuke.sk

Podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

  • Základnou podmienkou prijatia je úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Uchádzači budú prijímaní výlučne na základe výsledkov štúdia na strednej škole.
  • Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
  • O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.

Tab. Študijné programy pre akademický rok 2021/2022

Názov študijného programu

Prijatí - denná forma, prezenčná metóda

Prijatí - denná forma, kombinovaná metóda

Štandardná 
dĺžka štúdia 
(v rokoch)

Hutníctvo

100

100

3

Materiály

100

100

3

Spracovanie a recyklácia odpadov

100

100

3

 

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

Pre uchádzača o štúdium sa prijímacie konanie začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium na akademický rok 2021/2022 už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Prihlášku je potrebné doručiť v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému TUKE (IS MAIS), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v IS MAIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania.

Všetky prílohy je možné nahrať vo formáte .pdf do IS MAIS (životopis, vysvedčenia, maturitné vysvedčenie, doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania a ďalšie prílohy podľa požiadaviek fakulty).

Pre podanie prihlášky prosíme použite nasledovný link:
E-PRIHLÁŠKA

Návod ako zaevidovať e-prihlášku nájdete na tomto odkaze.

Maturitné vysvedčenie je možné predložiť najneskôr do dňa zápisu a to:

  • originál maturitného vysvedčenia prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite (správnosť údajov potvrdí študijná referentka),
  • notársky overené maturitné vysvedčenie doručíte poštou na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti je taktiež možné predložiť najneskôr do dňa zápisu jedným zo spôsobov:

  • sken originálu osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti priložíte k prihláške v systéme MAIS alebo mailom zašlite na študijné oddelenie
  • originál osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti prinesiete na študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásite.

Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výšku poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania určuje príkaz rektora platný pre príslušný akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať (ods. 3 bod 1).

Uchádzači so špecifickými potrebami:
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.

 

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.