Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zápisy na štúdium

Akademický rok 2023/2024 začína 25.09.2023 – podľa rozvrhu pre všetky ročníky bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia v dennej forme štúdia.

Zápisy na štúdium v akademickom roku 2023/2024 budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2. a 3. .ročníka bakalárskeho štúdia a 2. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej forme aj v kombinovanej metóde štúdia.

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v ak. roku 2023/2024.

E –zápis na štúdium pre akad. rok 2023/2024

bude prebiehať v systéme IS MAIS

od 04.09.2023 – do 08.09.2023

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho obdobia (viď. Štud. poriadok § 17),
  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS,
  • študent si skontroluje zápisný hárok s predmetmi v IS MAIS a potom potvrdí svoj zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok (IS MAIS rozhranie študenta )

Pri on-line zápise na štúdium je potrebné, aby každý študent bol oboznámený a potvrdil súhlas s BOZP, PO a CKM – až potom mu bude umožnené sa na štúdium zapísať.

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sa nachádzajú v IS MAIS v časti Štúdium – Financovanie.

Poplatok za zápis a školné študent uhradí podľa údajov v IS MAIS iba bankovým prevodom, najneskôr do termínu určenom v MAISe. - 21.08.2023.

Podmienkou na priradenie platby v IS MAIS je, aby študent dodržal správne údaje uvedené pri platbe – číslo účtu, VS -variabilný symbol, ŠS - špecifický symbol.

Po vykonaní elektronického zápisu, si študent môže vytlačiť z IS MAIS tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ (rozhranie študenta ) a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na študijnom oddelení

v termíne od 04.09.2023 – do 11.09.2023

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na ÚVT prolongačnú známku ISIC.


Ing. Lenka Girmanová, PhD.v.r.
prodekanka pre vzdelávanie