Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zápisy na štúdium

Časový harmonogram bakalárskeho štúdia na FMMR v akademickom roku 2020/2021

Časový harmonogram inžinierského štúdia na FMMR v akademickom roku 2020/2021

 

Časový harmonogram doktorandského štúdia (denná/externá forma) na FMMR TU v Košiciach v akademickom roku 2020/2021

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

30.6.2021

Zápis denných doktorandov do jednotlivých ročníkov

3.9.2020

Zápis externých doktorandov do jednotlivých ročníkov

3.9.2020 – 30.9.2020

Slávnostné otvorenie akademického roka v Aule Maxima

21.9.2020

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku:

doktorandi 2. ročníka v dennej forme

do 31.8.2021

Prihlásenie sa na dizertačnú skúšku:

doktorandi 3. ročníka v externej forme

do 28.2.2021

Odovzdanie doktorandských dizertačných prác:

doktorandi 4. ročníka v dennej forme a

doktorandi 5. ročníka v externej forme

do 15.6.2021

Zimný semester akademického roka 2020/2021

3.9.2020 – 12.2.2021

Letný semester akademického roka 2019/2020

15.2.2021– 30.6.2021

Hlavné prázdniny

1.7.2021 – 31.8.2021

 

Zápisy na štúdium na FMMR TUKE v akademickom roku 2020/2021

Zápisy na štúdium v akademickom roku 2020/2021 budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2. , 3. a 4.ročníka bakalárskeho štúdia a všetky ročníky inžinierskeho štúdia v dennej aj externej forme.

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v ak. roku 2020/2021.

E –zápis na štúdium pre akad. rok 2020/2021

bude prebiehať v systéme IS MAIS

od 03.09.2020 –  do 09.09.2020

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho obdobia (viď. Štud. poriadok § 17),
  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS,
  • študent si skontroluje zápisný hárok s predmetmi v IS MAIS a potom potvrdí svoj zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok (IS MAIS rozhranie študenta)

Študent  je povinný  zapísať  si  na  zimný  a letný  semester  predmety  v súlade  s  príslušným  študijným programom tak, aby  ich  úspešným  absolvovaním splnil stanovené  podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 Študijného poriadku. Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak mu zostali neabsolvované predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška podľa § 18 ods. 1 písm. b) Študijného poriadku.

Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent. Pred zápisom na štúdium je potrebné dôkladne si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným oddelením fakulty.

Pri on-line zápise na štúdium je potrebné, aby každý študent bol oboznámený a potvrdil súhlas s BOZP, PO a CKM – až potom mu bude umožnené sa na štúdium zapísať.

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sa nachádzajú v IS MAIS v časti Štúdium – Financovanie.
Poplatok za zápis a školné študent uhradí podľa údajov v IS MAIS iba bankovým prevodom, najneskôr do termínu 20.08.2020.
Podmienkou na priradenie platby v IS MAIS je, aby študent dodržal správne údaje uvedené pri platbe – číslo účtu, VS -variabilný symbol, ŠS - špecifický symbol.

Po vykonaní elektronického zápisu, si študent môže vytlačiť z IS MAIS  tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ (rozhranie študenta – prístupné po 15. 08. 2019) a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na študijnom oddelení

v termíne od 03.09.2020 – do 11.09.2020

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na ÚVT prolongačnú známku ISIC.


doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.v.r.
prodekan pre vzdelávanie