Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Etický kódex študenta FMMR TUKE

Display portlet menu

Etický kódex študenta FMMR TUKE

Preambula Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE okrem odborných poznatkov kladie dôraz aj na spoločenské správanie sa a morálne postoje svojich študentov. Cieľom etického kódexu študenta je prispieť k tomu, aby študent fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických princípov.

Všeobecné etické hodnoty, princípy a pravidlá študenta FMMR TUKE

1. Študent si je vedomý svojej príslušnosti k univerzite, fakulte a k jej akademickým pracoviskám (ústavom). Je hrdý na svoju príslušnosť k Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. Vo svojej činnosť koná vždy tak, aby zachoval jej vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má jej meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov a ostatných zamestnancov fakulty a univerzity.

2. Študent vyjadruje slobodne a slušne svoj názor. Je čestný, úctivý a citlivý k potrebám druhých. Akceptuje a pomáha riešiť potreby svojich spolužiakov, je tolerantný a ohľaduplný, vytvára vzťahy založené na dôvere a porozumení.

3. Študent sa vo vzťahu k zamestnancom a študentom fakulty, ako i k osobám z iných inštitúcií či verejnosť ako takej, správa vždy s dôstojnosťou, úctou a rešpektom, pričom dodržiava pravidlá spoločenského styku.

4. Študent vedome neporušuje žiadny zákon alebo úradný predpis na území Slovenska či v zahraničí. Neporušuje vnútorné predpisy fakulty a univerzity, či predpisy iných inštitúcií, v ktorých pôsobí počas svojho štúdia ako účastník študentských mobilít alebo odborných praxí.

5. Študent dodržiava študijný poriadok TUKE. Nepoškodzuje jej majetok, nedopúšťa sa krádeže majetku TUKE, jej zamestnancov či študentov, s ktorým prichádza do styku v priebehu vyučovania.

6. Vo výučbových priestoroch fakulty a univerzity:

  • nepožíva alkohol, drogy či iné omamné a psychotropné látky, neprichádza na vyučovanie pod ich vplyvom,
  • nepoužíva silu alebo hrozbu silou voči žiadnej osobe,
  • v priestoroch fakulty a univerzity pri sebe nenosí alebo nepoužíva akúkoľvek zbraň,
  • nikoho sexuálne neobťažuje,
  • nediskriminuje či neuráža iné osoby pre ich pôvod, farbu pleti, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rodinný stav, telesné, mentálne, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie,
  • dodržiava pravidlá bezpečnosť a ochrany zdravia,
  • dodržiava pokyny pedagógov, ako aj pokyny pracovníkov FMMR TUKE pri výkone ich pracovnej činnosť.

7. Študent sa svojím postojom a správaním stáva rovnocenným partnerom svojmu učiteľovi.

8. Študent prichádza na vyučovanie alebo skúšku včas a nenarúša ich neskorým príchodom či predčasným odchodom. Prichádza pripravený a aktívne sa zapája do výučbových jednotiek. Na skúškach, záverečných či priebežných previerkach nepoužíva mobilný telefón, audiovizuálnu techniku či iné pomôcky za účelom podvádzania, čerpá len z vlastných vedomostí. Osobný počítač (notebook, PDA), mobilný telefón a pripojenie na internet môže používať len so súhlasom vyučujúceho alebo skúšajúceho.

9. Študent vie svoju totožnosť preukázať študentským preukazom (študentský identifikačný preukaz ISIC).

10. Pri písaní semestrálnych či záverečných prác nevytvára plagiáty, nevyužíva organizácie alebo osoby, ktoré ponúkajú písanie záverečných prác, nevyužíva automatizované generovanie prác pomocou umelej inteligencie a v prípade čerpania z iných zdrojov ich všetky správne cituje.

Záverečné ustanovenie

Etický kódex je určený študentom FMMR TUKE študujúcich na všetkých stupňoch a vo všetkých formách štúdia. Etický kódex sú študenti povinní dodržiavať, konať v súlade s jeho znením a podporovať ho. Priestupky študenta voči Etickému kódexu FMMR TUKE rieši disciplinárna komisia.

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať."

Jan Amos Komenský