Spolupráca

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Ponuka fakulty pre prax

UMIK UMET URT

 

ÚSTAV MATERIÁLOV A INŽINIERSTVA KVALITY (UMIK):

Ústav vykonáva vedecký výskum s orientáciou na kovové, nekovové materiály a kompozity, tvárnenie a tepelné spracovanie materiálov, využitie nanotechnológií pre výrobu a spracovanie materiálov a na inžinierstvo kvality produkcie. Využíva pri tom progresívne materiálové technológie a analytické metódy, sofistikované fyzikálne a numerické simulácie, modelovanie, analýzu a hodnotenie, projektovanie a riadenie procesov a ich výstupov v celom životnom cykle produkcie, uplatňovanie manažérskych systémov a riadenie procesov tak, aby organizácie dosahovali maximálnu excelentnosť.

UMIK sa člení na tieto oddelenia:

 • Oddelenie materiálového inžinierstva
 • Oddelenie plastických deformácií a simulácií procesov
 • Oddelenie integrovaných systémov riadenia

Laboratóriá na ústave:

 • Laboratórium Crelabte
 • Laboratórium skúšok mechanických vlastností
 • Laboratórium fyzikálnych a numerických simulácií
 • Laboratórium identifikácie materiálov - 3D vizualizácia
 • Laboratórium skúšok korózie
 • Laboratórium svetelnej mikroskopie
 • Laboratórium elektrónovej mikroskopie
 • Laboratórium tepelného spracovania - 3D vizualizácia
 • Laboratórium inžinierstva kvality - 3D vizualizácia
 • Laboratórium nanomateriálov a nanotechnológií - 3D vizualizácia
 • Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov

Ponuka pre prax:

 • mikroštruktúrne analýzy materiálov svetelnou a elektrónovou mikroskopiou,
 • analýzy chemického zloženia a fázové analýzy materiálov,
 • dilatometrické analýzy fázových transformácií,
 • analýzy mechanických vlastností materiálov,
 • analýzy koróznej a únavovej degradácie materiálov a predikcia životnosti,
 • metalografické a fraktografické analýzy príčin porušení a havárií konštrukcií,
 • tepelné a chemicko-tepelné spracovanie materiálov pre priemyselnú prax,
 • aplikácia umelých neurónových sietí v materiálovej expertíze,
 • pokročilé materiály a monitoring životnosti batérií a úložísk energie,
 • pokročilé materiály pre vodíkové technológie,
 • výroba a spracovanie nanomateriálov, nanobezpečnosť.
 • riadenie procesov plastických deformácií materiálov,
 • tvorba funkčných a moderných technológií tvárnenia,
 • modelovanie a simulácie procesov plastických deformácií,
 • riešenie spôsobilosti a výkonnosti procesov pri riadení organizácií,
 • riadenie procesov otvorených inovácií a dodávateľských reťazcov,
 • skúmanie a posudzovanie faktorov kvality a inovatívnosti; faktorov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; vplyvov činností a technológií na životné prostredie; vplyvov ľudského faktora na kvalitu práce, produkcie a života,
 • implementácia manažérskych systémov v praxi a ich integrácia,
 • datamining a inovatívne prístupy k nástrojom a metódam manažérstva kvality a špecifické merania vlastností materiálov,
 • inžinierstvo kvality a manažérstvo produkcie a služieb,
 • modelovanie a simulovanie inovatívnych procesov.

 

Kontakt:

riaditeľ Ústavu materiálov a inžinierstva kvality: doc. Ing. Martin Fujda, PhD.
e-mail: martin.fujda@tuke.sk
tel.: +421 55 602 2770
http://w09.tuke.sk/fmmr-umik/

 

ÚSTAV METALURGIE (UMET):

Ústav zabezpečuje výučbu a rozvoj študijných predmetov z oblasti prírodovedných a inžinierskych základov vysokoteplotných procesov, ako aj ich modelovania a riadenia, technológií výroby a spracovania železa, ocele a neželezných kovov, zlievarenských technológií, technológií výroby nekovových anorganických materiálov pre hutníctvo a podporné odvetvia priemyslu, tepelnej techniky a hutníckej energetiky so zameraním na dopravu energetických médií a efektívne využitie tradičných, odpadných a obnoviteľných zdrojov tepelnej energie v energetických zariadeniach a vykonáva v týchto oblastiach výskum.

UMET sa člení na tieto oddelenia:

 • Oddelenie hutníctva a zlievarenstva
 • Oddelenie tepelnej techniky a plynárenstva
 • Oddelenie nekovových materiálov

Laboratóriá na ústave:

 • Laboratórium CHEMGENERATION - 3D vizualizácia (pohľad 1, pohľad 2, pohľad 3)
 • SiMet – Laboratórium numerickej simulácie metalurgických procesov - 3D vizualizácia
 • REFRACER - Laboratórium komplexnej identifikácie materiálov - 3D vizualizácia (pohľad 1, pohľad 2, pohľad 3)
 • Laboratórium fyzikálno-chemických mikroskopických a štruktúrnych analýz
 • LSPP – Laboratórium simulácie procesov prúdenia - 3D vizualizácia
 • PLATAURUM – Laboratórium rafinácie ušľachtilých kovov
 • Laboratórium prípravy vysokopecnej vsádzky
 • Laboratórium energetického využitia biomasy - 3D vizualizácia (pohľad 1, pohľad 2)
 • Laboratórium špeciálnej prípravy modelov
 • Laboratórium anorganickej technológie a materiálov
 • Laboratórium keramickej dielne
 • Laboratórium skúšania formovacích zmesí
 • CFD učebňa - 3D vizualizácia
 • LAB21 – Laboratórium oceliarenských a zlievarenských taviacich technológií - 3D vizualizácia (pohľad 1, pohľad 2)

Ponuka pre prax:

 • tavenie a odlievanie kovov a ich zliatin,
 • meranie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov v širokom rozsahu teplôt,
 • chemické prvkové a fázové analýzy materiálov,
 • vývoj a výskum v oblasti anorganických technológií a materiálov,
 • stanovenie vlastností formovacích zmesí, uhlíkatých materiálov a troskových systémov,
 • štúdium vysokoteplotnej korózie keramických materiálov,
 • analýza a zvýšenie efektivity energetických procesov,
 • stanovenie emisných zložiek zo spaľovania,
 • termovízna analýza tepelných strát,
 • fyzikálne simulácie procesov prúdenia, prestupu tepla a hmoty,
 • CFD (Computional Fluid Dynamics) a VBA (Visual Basic Application) simulácie procesov prúdenia, spaľovania a výmeny tepla,
 • počítačové simulácie z oblasti termodynamiky.

Kontakt:

riaditeľ Ústavu metalurgie: doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
e-mail: branislav.bulko@tuke.sk
tel.: +421 55 602 3151
http://umet.fmmr.tuke.sk/

 

ÚSTAV RECYKLAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (URT):

Ústav rieši problematiku spracovania a recyklácie odpadov s cieľom materiálovej recyklácie jednotlivých zložiek v zmysle platnosti zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a strategických európskych dokumentov v oblasti kritických materiálov a kritických kovov. Pozornosť sa zameriava na odpady pochádzajúce z priemyselnej sféry, ako sú stery a trosky z výroby hliníka, zinku a iných neželezných kovov, úlety z výroby železa a ocele, úlety z pretavovania medi a iné, a zároveň aj na spracovanie komunálnych odpadov a ich separovaných zložiek, najmä s obsahom kovov. Rieši sa materiálová recyklácia odpadu elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a podobne.

URT sa člení na tieto oddelenia:

 • Oddelenie spracovania odpadov
 • Oddelenie environmentálnej analýzy
 • Oddelenie prevádzky

Interaktívna učebňa „Interactive Recycling Auditorium“ - 3D vizualizácia (pohľad 1, pohľad 2, pohľad 3)

Laboratóriá na ústave: https://urt.fmmr.tuke.sk/index.php?hm=ustav&sm=laboratoria&lang=svk

Ponuka pre prax:

 • recyklácia úletov z výroby surového železa, z výroby ocele konvertorovaním, z výroby ocele v elektrických oblúkových peciach,
 • recyklácia trosiek z výroby surového železa a oceliarenských trosiek,
 • spracovanie a recyklácia Al sterov,
 • recyklácia úletov z pretavovania medeného šrotu,
 • spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov,
 • spracovanie a recyklácia odpadu elektrických a elektronických zariadení,
 • materiálová analýza komunálneho odpadu,
 • fyzikálna úprava a triedenie odpadov a materiálov (surovín) a výskum v tejto oblasti,
 • experimentálne testovanie hydrometalurgických, pyrometalurgických a kombinovaných metód spracovania odpadov/druhotných surovín s cieľom získať kovy a iné materiály (zlúčeniny),
 • návrhy technológií na recykláciu a príprava know-how pre spracovateľov odpadov,
 • posudzovanie vo veciach odpadov,
 • odborné konzultácie k otázkam spracovania a recyklácie odpadov,
 • doškoľovanie pracovníkov praxe v oblasti výroby neželezných kovov a spracovania odpadov,
 • príprava odborných štúdií v oblasti recyklácie a výroby neželezných kovov,
 • realizácia prvkových a fázových analýz surovín a celková charakterizácia vstupných materiálov, medziproduktov a produktov spracovania.

Kontakt:

riaditeľ Ústavu recyklačných technológií: doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
e-mail: dusan.orac@tuke.sk


tel.: +421 55 602 2428
https://urt.fmmr.tuke.sk/

Tešíme sa na spoluprácu