MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2022/ 2023

Display portlet menu

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 1. STUPŇA - BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM NA FMMR TU V KOŠICIACH V AKADEMICKOM ROKU 2022/ 2023

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. FMMR na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 30. 06. 2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 06. 07.2022

Prihláška:

Prihláška na štúdium všetkých študijných programov má elektronickú formu bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je uchádzač povinný uviesť údaje vyžadované v § 58 ods. 3 zákona, pričom bez uvedenia všetkých údajov nie je možné prihlášku podať.

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

To znamená, že je možné podať iba elektronickú prihlášku (bez následného zaslania písomnej, tj. papierovej prihlášky) alebo iba písomnú prihlášku.


Poplatok: 20,00 € - elektronická prihláška, v nevyhnutných prípadoch možnosť 30,00 € - papierová prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica

V tvare IBAN SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: FMMR TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, FMMR, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.fmmr.tuke.sk

Podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

 • Základnou podmienkou prijatia je úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Uchádzači budú prijímaní výlučne na základe výsledkov štúdia na strednej škole, pričom zvýhodnení budú absolventi SŠ, ktorí maturovali z matematiky
 • Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 • O prijatí rozhoduje dekan na základe odporúčania prijímacej komisie.

Študijné programy pre akademický rok 2022/2023

Názov študijného programu Prijatí - denná forma, prezenčná metóda (plán), bezplatné štúdium

Prijatí - denná
forma, kombinovaná metóda (plán), bezplatné štúdium

Dĺžka štúdia
(v rokoch)
Hutníctvo 100 50 3
Materiály 100 50 3
Spracovanie a recyklácia odpadov 100 50 3

 

Ďalšie ustanovenia, usmernenia a organizačné pokyny:

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach od akademického roku 2019/2020 prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej forme. Prihlášky sa podávajú na webovom portáli eprihlaska.tuke.sk prostredníctvom modulárneho akademického informačného systému MAIS. Postup podávania prihlášky pozostáva z niekoľkých krokov.

 • Registrácia v systéme MAIS
 • Prihlásenie do systému MAIS
 • Evidencia osobných údajov
 • Informácie o dosiahnutom vzdelaní
 • Výber študijného programu a podanie prihlášky
 • Zaplatenie poplatku a priloženie dokladu o zaplatení

Pred podávaním prihlášky si uchádzač musí pripraviť životopis a elektronické kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia 1-4.ročník, maturitné vysvedčenie). Požadované dokumenty musia byť vo formáte PDF.

Prijatý uchádzač, ktorý má záujem o štúdium na FMMR TUKE musí potvrdiť záujem mailom na študijný referát TUKE a následne v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom:

 • zaplatiť poplatky príp. školné ku zápisu na štúdium bankovým prevodom,
 • skontrolovať a potvrdiť svoje osobné údaje v informačnom systéme,
 • nahrať svoju fotografiu a prevziať si prihlasovacie údaje do informačného systému,
 • dostaviť sa fyzicky (online) na zápis na štúdium

Uchádzači so špecifickými potrebami:
Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE.

Informácie o výsledkoch z prijímacieho konania budú uchádzačovi oznámené fakultou, na ktorú si podal prihlášku na štúdium.

V Košiciach 28.10.2021