MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia

Display portlet menu

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3.STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FMMR TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Podľa §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. FMMR TUKE na základe §56 ods. 3 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Uzávierka zverejnenia vypísaných tém pre doktorandské štúdium: 31. 3. 2021.

Uzávierka prihlášok: 15. 6. 2021

Termín prijímacieho konania: 30. 6. 2021

Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Poplatok: 30,00 €
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom

Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)

Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: fmmr.tuke.sk

Akreditované PhD. študijné programy pre akademický rok 2021/2022:

  • Hutníctvo
  • Náuka o materiáloch

Doktorandské štúdium v dennej forme trvá 4 roky, v externej forme 5 rokov. Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/06/18 (700,- € / akademický rok).

Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do dennej formy štúdia (vrátane EVI): 25

Plánovaný počet doktorandov prijatých na FMMR do externej formy štúdia (Vrátane EVI): 25

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Tel: +421 55 602 2315

Fax: +421 55 633 7048
e-mail: veda.fmmr@tuke.sk

 

Štipendium z vlastných zdrojov TUKE 

Termíny:

  • k 31.3. alebo k 31.10.
  • Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5.

ČÍTAJ VIAC


Informácie z Katedry jazykov ohľadom termínov skúšok z cudzieho jazyka nájdete na tomto odkaze.