MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia na FMMR TUKE v akademickom roku 2024/2025

Display portlet menu

Podmienky prijatia na štúdium 3.stupňa vysokoškolského štúdia na FMMR TUKE v akademickom roku 2024/2025

Podľa §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. FMMR TUKE na základe §56 ods. 3 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

Uzávierka zverejnenia vypísaných tém pre doktorandské štúdium: 31. 03. 2024

Uzávierka prihlášok: 16. 06. 2024

Termín prijímacieho konania: 28. 06. 2024

Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa §56 ods. 1 možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis príslušnej vysokej školy.

Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Poplatok: 30,00 €
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom

Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)

Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 1/9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: fmmr.tuke.sk

Tab. Študijné programy pre akademický rok 2024/2025

Názov študijného programu Prijatí - denná forma (plán vrátane EVI), bezplatné štúdium Prijatí - externá
forma (plán vrátane EVI), spoplatnené štúdium
Štandardnádĺžka štúdia denná/externá(v rokoch)
Hutníctvo 15 10 4/5
Náuka o materiáloch 15 10 4/5

 

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/12/21 (700,- € / akademický rok).

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

 

Tel: +421 55 602 2429
e-mail: miriam.vincejova@tuke.sk