Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Študijné odbory a programy

Študijný odbor

Študijný program

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Strojárstvo

Materiálové inžinierstvo

Náuka o materiáloch

Tvárnenie materiálov

Plastické deformácie / Plastic deformation*

Integrované systémy riadenia
Inžinierstvo kvality produkcie / Production Quality Engineering*

Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Hutníctvo

Hutníctvo

Hutníctvo

Metallurgy, Recycling and Materials*

Zlievarenstvo

Tepelná technika a plynárenstvo

Tepelná technika

* študijný program v anglickom jazyku

 

Študijný program: Materiály

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Materiály má široko koncipované vedomosti založené na potrebnom teoretickom základe prírodovedných a odborných disciplín z oblasti hutníctva a materiálových vied. Pozná princípy výroby kovov, nekovových konštrukčných materiálov a kompozitov, ich chemické zloženie, štruktúru, spracovanie, vlastnosti, možnosti ich použitia a ochrany. Chápe podstatu hlavných technológií spracovania materiálov, a to najmä tvárnením, tepelným spracovaním, odlievaním a vie voliť vhodné kombinácie materiálov a technológií pre ich aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu a techniky. Ovláda princípy a má základné zručnosti zo skúšania a kontroly kvality materiálov, degradácie ich vlastností, zásad ich používania a ochrany. Má dostatočné schopnosti pre riešenie prípravy výroby materiálových produktov, bežných technologických problémov, ako aj dodržiavania a kontroly kvality výroby.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi sú pripravení na pôsobenie v priemyselných podnikoch vyrábajúcich a spracujúcich technické materiály, ako aj v oblasti ich kontroly, nákupu a predaja. Môžu pôsobiť ako materiáloví znalci a technológovia v strojárskych, hutníckych a iných podnikoch a prevádzkach. Sú spôsobilí aj pre prácu v inštitúciách, kde sa uskutočňuje materiálový výskum a vývoj a pre prácu v akreditovaných inštitúciách orientovaných špeciálne na posudzovanie vlastností a hodnotenie kvality materiálov. Sú schopní tímovo riešiť technické problémy vo vývoji a výrobe materiálov a materiálových produktov.

 

Študijný program: Hutníctvo

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore Hutníctvo má širokospektrálny pohľad na odbor, pozná jeho možnosti a chápe medziodborové väzby v oblasti spracovania surovín a výroby materiálov. Má všeobecný prehľad o najvýznamnejších technológiách používaných v odbore a chápe najdôležitejšie javy a procesy v oblasti výroby a spracovania kovov, zlievarenstva, tepelnej techniky, energetiky a žiaruvzdornej keramiky. Ovláda metódy a prostriedky riadenia procesov. Pozná základné metódy analytickej kontroly procesov a kvality surovín, polotovarov, výrobkov a odpadov v rámci odboru.

Uplatnenie absolventa:

Uplatnenie absolventa je možné v rôznych odvetviach hutníckeho priemyslu. Vďaka získaným zručnostiam môže pôsobiť vo verejnom, aj v súkromnom sektore. Môže pôsobiť vo vedúcich manažérskych pozíciách priamo v hutníckych výrobných prevádzkach. Je schopný samostatne podnikať v oblasti malého a stredného podnikania, je schopný kreatívneho myslenia. Dobré základy z prírodovedných disciplín umožňujú absolventom študijného programu ľahko a rýchlo sa adaptovať v príbuzných odboroch.