MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Zápisy na štúdium

Zápisy na štúdium na FMMR TUKE v akademickom roku 2021/2022

Zápisy na štúdium v akademickom roku 2021/2022 budú uskutočňované cez IS MAIS (e-zápis). E-zápis na štúdium je určený pre zápis do 2. , 3. a 4.ročníka bakalárskeho štúdia a všetky ročníky inžinierskeho štúdia v dennej aj externej forme.

Zápis sa týka všetkých študentov, teda aj tých, ktorí už vyčerpali štandardnú dĺžku štúdia, alebo majú prerušené štúdium a pokračujú v štúdiu v ak. roku 2021/2022.

E –zápis na štúdium pre akad. rok 2021/2022

bude prebiehať v systéme IS MAIS

od 03.09.2021 –  do 10.09.2021

Študent môže vykonať zápis na štúdium ak:

  • spĺňa podmienky pre postup do ďalšieho obdobia (viď. Štud. poriadok § 17),
  • zaplatil poplatok za zápis a platba je zaevidovaná v IS MAIS,
  • študent si skontroluje zápisný hárok s predmetmi v IS MAIS a potom potvrdí svoj zápis na štúdium na nasledujúci akademický rok (IS MAIS rozhranie študenta)

Študent  je povinný  zapísať  si  na  zimný  a letný  semester  predmety  v súlade  s  príslušným  študijným programom tak, aby  ich  úspešným  absolvovaním splnil stanovené  podmienky  pre  pokračovanie v štúdiu v ďalšom akademickom roku podľa § 17 Študijného poriadku. Výnimkou môže byť posledný rok štúdia daného študijného programu, ak mu zostali neabsolvované predmety za menej kreditov a/alebo štátna skúška podľa § 18 ods. 1 písm. b) Študijného poriadku.

Za správnosť zápisu predmetov je zodpovedný študent. Pred zápisom na štúdium je potrebné dôkladne si skontrolovať zápisný hárok a prípadné nezrovnalosti riešiť so študijným oddelením fakulty.

Pri on-line zápise na štúdium je potrebné, aby každý študent bol oboznámený a potvrdil súhlas s BOZP, PO a CKM – až potom mu bude umožnené sa na štúdium zapísať.

Informácie o platbách, ktoré sú študentovi určené počas štúdia sa nachádzajú v IS MAIS v časti Štúdium – Financovanie.
Poplatok za zápis a školné študent uhradí podľa údajov v IS MAIS iba bankovým prevodom, najneskôr do termínu 23.08.2021.
Podmienkou na priradenie platby v IS MAIS je, aby študent dodržal správne údaje uvedené pri platbe – číslo účtu, VS -variabilný symbol, ŠS - špecifický symbol.

Po vykonaní elektronického zápisu, si študent môže vytlačiť z IS MAIS  tlačivo „Potvrdenie o štúdiu“ (rozhranie študenta) a vyplnené tlačivo si nechať potvrdiť na študijnom oddelení

v termíne od 03.09.2021 – do 10.09.2021

Študent, po zapísaní na štúdium a po predložení dokladu o zaplatení, si môže vyzdvihnúť na ÚVT prolongačnú známku ISIC.


doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.v.r.
prodekan pre vzdelávanie