Applicants

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Display portlet menu

Podmienky prijatia na inžinierske štúdium

Podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijného programu druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa. FMMR TU na základe §56 ods. 2 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch takto:

Termín podania prihlášky: 30.06. 2024
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 03.07.2024

Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku podľa §56 ods. 1 možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis príslušnej vysokej školy.

Prihláška:

Prihláška na štúdium všetkých študijných programov má elektronickú formu bez zaručeného elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je uchádzač povinný uviesť údaje vyžadované v § 58 ods. 3 zákona, pričom bez uvedenia všetkých údajov nie je možné prihlášku podať.

Uchádzač o štúdium môže doručiť aj písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

To znamená, že je možné podať iba elektronickú prihlášku (bez následného zaslania písomnej, tj. papierovej prihlášky) alebo iba písomnú prihlášku.


Poplatok: 20,00 € - elektronická prihláška (v inom ako štátnom jazyku 50,00 €) v nevyhnutných prípadoch možnosť 30,00 € - papierová prihláška (v inom ako štátnom jazyku 60,00 €)
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade: Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica

V tvare IBAN – SK85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: FMMR TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia
Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, FMMR, Letná 1/9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: www.fmmr.tuke.sk

Jednotlivé stupne Bc. a Ing. štúdia na seba nadväzujú a dovoľujú absolventom bakalárskeho stupňa študovať na vyššom inžinierskom stupni v rámci predmetného alebo príbuzného študijného odboru. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.

Akreditované inžinierske študijné programy pre akademický rok 2024/2025

Názov študijného programu Prijatí - denná forma, prezenčná metóda (plán), bezplatné štúdium

Prijatí - denná
forma, kombinovaná metóda (plán), bezplatné štúdium

Dĺžka štúdia
(v rokoch)
Hutníctvo 50 50 2
Materiálové inžinierstvo 50 50 2
Spracovanie a recyklácia odpadov 50 50 2

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača.

 

Ďalšie podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov:

Prihlášky sa podávajú na webovom portáli eprihlaska.tuke.sk prostredníctvom modulárneho akademického informačného systému MAIS. Postup podávania prihlášky pozostáva z niekoľkých krokov.

  1. Registrácia v systéme MAIS (ak študoval v bc. štúdiu, tak nie je potrebná)
  2. Prihlásenie do systému MAIS
  3. Evidencia osobných údajov
  4. Informácie o dosiahnutom vzdelaní
  5. Výber študijného programu a podanie prihlášky
  6. Zaplatenie poplatku a priloženie dokladu o zaplatení

Pred podávaním prihlášky si uchádzač musí pripraviť životopis a elektronické kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom bakalára, dodatok diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške). Požadované dokumenty musia byť vo formáte PDF.

V Košiciach 07.12.2023