65. výročie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Podujatia

Prijatie bývalých dekanov Hutníckej fakulty

Dňa 19. januára 2017 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala pri príležitosti vstupu do nového roka 2017, v ktorom Hutnícka fakulta oslávi 65. výročie svojho založenia, bývalých dekanov fakulty. Šesťdesiatpäťročná Hutnícka fakulta si pamätá už 15 dekanov. Pozvanie prijali prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc. (dekan v rokoch 1990 - 1997), prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. (dekan v rokoch 2003 - 2011) a doc. Dr. Ing. Peter Horňak (dekan v rokoch 2011 - 2015). Po oficiálnom prijatí u dekanky stretnutie pokračovalo obedom v hoteli Maraton. Príjemné posedenie sa nezaobišlo bez spomienok na pôsobenie vo funkcii dekana. 

Dekani Hutníckej fakulty 1952 - súčasnosť

1. univerzitný charitatívny beh o pohár dekanky Hutníckej fakulty

Dňa 4. apríla 2017 sa uskutočnil 1. Univerzitný charitatívny beh o pohár dekanky Hutníckej fakulty Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Fotogaléria

 

Študentská vedecká odborná konferencia Metalurgia 2017

Dňa 12. apríla 2017 sa na Hutníckej fakulte TU v Košiciach konal v poradí už 23. ročník  študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2017.

Finančne študentskú konferenciu podporili okrem hlavného partnera Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj mnohé firmy a spoločnosti, ktoré aktívne spolupracujú s našou fakultou už niekoľko rokov, či už v rámci projektov alebo pri riešení technických problémov v praxi.

Organizovanie konferencie patrí medzi tradície, na ktoré je Hutnícka fakulta patrične hrdá, každým rokom túto tradíciu rozvíja a vylepšuje. Sedemdesiatštyri budúcich hutníkov súťažilo s prezentáciami svojich prác v piatich sekciách: Hutníctvo, Materiály, Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, Environmentalistika a Integrované systémy riadenia. Ich výkony, týkajúce sa obsahu práce, jej grafickej úrovne a prednesu, vystupovania, či schopnosti študenta obhájiť výsledky svojej práce, hodnotili odborné komisie, v ktorých mali svoje zastúpenie okrem vysokoškolských pedagógov aj reprezentanti vedeckých inštitúcií a priemyselných podnikov. Na konferencii sa každoročne súťažne zúčastňujú aj študenti partnerských univerzít. Tento rok sme boli hostiteľmi študentov z VŠB TU Ostrava, ŽU SjF Žilina, STU Bratislava VŠCHTaP a Sliezskej univerzity v Katoviciach. Už druhý rok sa na konferencii nesúťažne prezentovali aj študenti stredných škôl: Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová, Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Stredná zdravotnícka škola Košice a Gymnázium Gelnica.

Ocenenia študentom, pri slávnostnom vyhlásení výsledkov, odovzdali
prítomní zástupcovia sponzorských firiem: Ing. Milan Polča, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov U. S. Steel Košice, s.r.o., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., Ústav materiálového výskumu SAV Košice, Ing. Peter Šeševička, Slovenské magnezitové závody Jelšava, Ing. Daniel Šlosár, zástupca Zväzu vedecko-technických spoločností SR, prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., správca neinvestičného fondu – Fond R. Kammela, n.f., Mgr. Maroš Halama PhD., viceprezident Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy a dekanka Hutníckej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

V sekcii Hutníctvo kovov získal za 1. miesto v súťaži Bc. Vladimír Kasarda. V sekcii Materiály získala 1. miesto Bc. Ivana Jelínková (SjF – ŽU v Žiline). Cenu CorOne, s.r.o. v tejto sekcii získal Bc. Vojtech Vank. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika 1. miesto vyhral Bc. Jakub Husár (STUBA). V sekcii Integrované systémy riadenia získala 1. miesto Bc. Zuzana Herpáková. V sekcii Environmentalistika vyhrala 1. miesto Bc. Juliana Dronzeková a cenu prof. Ronalda Kammela v tejto sekcii získal Bc. Patrik Šuhaj (STUBA). Ivana Atyafiová získala špeciálnu cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Všetkým účastníkom konferencie zablahoželal k výsledkom rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Súťažné podujatie označil za významnú platformu rastúcej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na univerzite a rovnako ako dekanka HF poďakoval partnerom z priemyselnej sféry za podporu pri zorganizovaní konferencie „Metalurgia 2017“ a za spolupodieľanie sa na výchove a vzdelávaní budúcej technicky vzdelanej generácie.

Veľká vďaka patrí  doc. RNDr. Márii Heželovej, PhD. a doc. RNDr. Ľubomírovi Piknovi, PhD. za úspešné zvládnutie  organizácie tejto konferencie. Ďakujeme všetkým za účasť a prejavenú priazeň a tešíme sa na stretnutie s Vami opäť o rok.  

Fotogaléria

Zdar Boh!

                                                                             doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.

                                                                            prodekanka HF TU v Košiciach

Stretnutie absolventov a odovzdávanie Zlatého diplomu

Viac ako tri desiatky absolventov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, predtým Vysokej školy technickej v Košiciach si po 50 rokoch zaspomínalo na ukončenie štúdia v roku 1967 a na študentské časy. Slávnostné odovzdanie Zlatého diplomu z rúk dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej prevzali absolventi dňa 9. júna 2017. 

Fotogaléria

 

Stretnutie absolventov špecializácie Hutníctvo neželezných kovov po 40. rokoch

28.4.2017 sa pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Hutníckej fakulty a TUKE uskutočnilo stretnutie absolventov, ktorí v roku 1977 končili ako hutníci neželezných kovov. Stretnutie organizoval prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., riaditeľ Ústavu recyklačných technológií, ktorý bol zároveň jedným z absolventov. Čítaj viac.

6. medzinárodná konferencia Quo Vadis Recycling 2017

Ústav recyklačných technológií organizoval medzinárodnú konferenciu, ktorá sa konala 6. - 9. júna vo Vysokých Tatrách. Konferencia sa konala pod záštitami ministra životného prostredia SR, primátora mesta Košice a rektora TUKE. Na konferencii sa stretli odborníci z oblasti recyklácie odpadov, odpadového hospodárstva, kritických surovín a kovov, zhodnocovania, minimalizácie, predchádzania vzniku odpadov a obehovej ekonomiky. Viac o konferencii sa dozviete na oficiálnej stránke.