65. výročie

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Príhovor dekanky k 65. výročiu

Display portlet menu

Príhovor dekanky k 65. výročiu

Dekanka

Je mi veľkou cťou vysloviť zdanlivo obyčajné a jednoduché konštatovanie: Naša Hutnícka fakulta oslavuje 65 rokov od svojho založenia. V tejto jednej vete je ukryté veľké množstvo životných príbehov, udalostí, zážitkov, nádejí, spomienok. Zostal tu kus života nielen študentov, pracovníkov fakulty, ale aj našich priaznivcov, podporovateľov, priateľov z iných organizácií, a ja pevne verím, že všetci ste si odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného. A preto zdôrazňujem slovo NAŠA..
Oslavy životných jubileí, či iných dôležitých udalostí v živote, spomienky na významné medzníky našich dejín, to všetko nás napĺňa nádherným pocitom, pocitom, kedy si viac ako inokedy uvedomujeme, čo znamenajú slová ľudský život, aká je sila a tvorivosť ľudského ducha. Moment, kedy si jubilant, ale aj všetci tí, ktorí s ním akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovali jeho život, uvedomia, čo všetko ľudia prežívajú na svojej životnej púti. Sú to chvíle, ktoré nás nútia zamyslieť sa, vrátiť sa v myšlienkach späť a trochu si zaspomínať. Pretože spomienky sú nielen momenty náhle premietnutej histórie, ale často aj ten najcennejší zdroj vnútornej sily a energie. 
Ľudská pamäť je výnimočný dar. Bez pamäte sme ako bez minulosti. Dar, ktorý tým, že nám umožňuje pozrieť sa späť, zároveň nás posúva dopredu. 65 rokov znamená čas na rekapituláciu a hodnotenie, poskytuje príležitosť na zamyslenie sa o minulosti, prítomnosti, ktorú prežívame a často je aj odrazovou plochou pre tvorbu budúcnosti. V súčasnosti zažívame rozmach hodnotenia akademických inštitúcií cez rozličné evalvácie, akreditácie a ratingy, zmeny koncepcií rozvoja, systémov. Pri to všetkom však netreba zabúdať na význam histórie inštitúcií, ktorý sa často nedoceňuje. 
Národ, ktorý si neváži svojich predkov a históriu, nie je hoden ani súčasnosti... A súčasťou histórie nášho národa je nepopierateľne aj Hutnícka fakulta. Práve p red 65 rokmi vznikla fakulta, ktorá sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, a teda i k blížiacemu sa 255. výročiu jej založenia rozhodnutím Márie Terézie z 13. decembra 1762. 
Je len samozrejmé, že v tak bohatej histórii fakulty existujú vývinové etapy, ako v štruktúre, tak aj v obsahu vzdelávania a výskumu. Podrobný vývoj bol zdokumentovaný pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty v príhovore vtedajšieho dekana pána prof. Ing. Karla Tomáška, CSc. a v jedinečnej Pamätnici Hutníckej fakulty, na ktorej náplni spolupracoval kolektív zamestnancov a absolventov fakulty. 
Čo sa udialo odvtedy? Úspešne sme absolvovali proces komplexnej akreditácie a následne v roku 2016 sme uskutočnili zmenu organizačnej štruktúry, ktorou sa dovtedajších osem katedier transformovalo na Ústav materiálov, Ústav metalurgie a Ústav recyklačných technológií. Táto zmena bola nevyhnutná z dôvodu potreby zvyšovania efektivity a racionalizácie pedagogického procesu, vedecko-výskumných a riadiacich činností na fakulte. Bola z veľkej miery vyvolaná najmä všeobecne nízkym záujmom stredoškolákov o štúdium technických disciplín, náročných na vedomosti z matematiky, fyziky a chémie v spojitosti so spôsobom financovania vysokých škôl. 
V tomto roku čaká fakultu ďalšia zmena smerom navonok – zmena názvu fakulty. Vznik Hutníckej fakulty úzko nadväzoval na industrializáciu Československa a vznik hutníckeho priemyslu (najmä) v Košiciach, preto sa pôvodné zameranie fakulty orientovalo výlučne na hutníctvo. Hutnícka fakulta však počas svojej 65-ročnej histórie postupne svoje pôsobenie rozširovala do viacerých oblastí, čo bolo ovplyvnené aktuálnymi spoločenskými požiadavkami, vstupom SR do Európskej únie, novými trendmi v  strategických cieľoch, vo vývoji technológií, nástupom rozsiahlej spoločnej európskej legislatívy, priorít a perspektívy spoločnosti. Súčasný názov fakulty už dnes neodzrkadľuje ponuku študijných odborov a programov, ktorá je úzko prepojená s vedecko-výskumnou činnosťou fakulty a potrebami priemyselnej praxe (produkcia nových kvalitných materiálov, ich aplikácia, prístup „od kolísky až po hrob“ nová legislatíva a pod.). Tieto procesy síce priamo, či nepriamo súvisia s metalurgiou, ale navonok ich pojem „hutníctvo“ dostatočne nereprezentuje. Navrhovaný názov fakulty po diskusii bude kopírovať hlavné oblasti pôsobenia ústavov, vystihne dôraznejšie súčasný stav a bude ponúkať perspektívu do budúcnosti. 
A čo želám do budúcna fakulte? Robiť len veľké veci... som presvedčená, že aj veľké veci je možné robiť ohľaduplne a čestne, že spolupráca a loajalita znamenajú oveľa viac ako osobný prospech, že názorová jednotnosť sa nevytvára príkazom, ale buduje sa v diskusii a rešpekt sa dá vybudovať aj vtedy, keď vedenie fakulty je dostupné a otvorené nielen pre zamestnancov, ale aj pre študentov. Je to naozaj ako s tromi prútmi kráľa Svätopluka – len spoločne môžeme budovať pevnú inštitúciu a robiť už spomínané veľké veci... 
Naša fakulta má vybudovaný obrovský potenciál v oblastiach pedagogickej,  vedeckovýskumnej, spolupráce s praxou a externými výskumnými a akademickými inštitúciami. Našou hlavnou ambíciou a zároveň aj záväzkom na nasledujúce obdobie je tento potenciál pozitívne aktivizovať a všestranne rozvíjať. Práve 65. výročie založenia fakulty je dobrou príležitosťou posilniť a povzbudiť učiteľov, študentov a všetkých pracovníkov k tomu, aby svoje schopnosti, znalosti, entuziazmus venovali rozvoju fakulty a našej univerzity. Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj fakulty, musíme sa snažiť porozumieť obsahu vzdelávania a výučby pre 21. storočie. Vysokoškolské vzdelávanie má výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška. 
Vraví sa, že pamäť je vďačnosť srdca. Preto mi dovoľte nezabudnúť a poďakovať. Všetkým ktorí tvorili akýmkoľvek spôsobom históriu našej fakulty. Spomienka a vďačnosť však patrí aj tým, ktorí už dnes nie sú medzi nami, ale v našich srdciach a srdciach absolventov našej fakulty majú nenahraditeľné miesto. Moja vďaka patrí všetkým učiteľom, ktorí učíte alebo ste učili na Hutníckej fakulte, za všetko to, čo ste pre generácie hutníckych inžinierov vykonali. Práca učiteľa je vzácna a nenahraditeľná. Pomáhať študentom v dôležitých rozhodnutiach, pripraviť a nasmerovať ich do ďalšieho života, podať potrebnú pomocnú ruku – to všetko sú veci, ktoré neocenia žiadne slová ani hmotné statky. 
Stredobodom nášho záujmu je študent a kvalitný obsah študijných programov. To predpokladá prepojenie vedecko–výskumnej a pedagogickej práce. Cieľom je dosiahnuť medzinárodnú porovnateľnosť a excelentnosť výskumu vyúsťujúcu do medzinárodne uznávaných publikácií. Dôležitým predpokladom dosiahnutia medzinárodnej porovnateľnosti vo výskume je podpora mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí prirodzene, nie z povinnosti, prejavujú záujem o tvorivú vedeckú prácu a zapájajú sa do riešenia výskumných projektov. 
Univerzita a fakulta nie je iba vrcholnou vedeckou ustanovizňou, ale tiež je významnou národnou inštitúciou, ktorá by mala neustále pripravovať a po všetkých stránkach kultivovať elitu slovenskej spoločnosti. Ak hovoríme o elite spoločnosti, nemám na mysli len samotné vzdelanie, schopnosť samostatného a kritického myslenia, odvahu prijímať dôležité rozhodnutia. V rovnakej miere musí ísť o morálne kreovanie budúcich lídrov – vedúcich osobností s odvahou k pravde a poctivosti, ktorú vyžaduje od nás každodenný život. 
Máme svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti aj v zložitých časoch a využiť ich. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov a inžinierov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Je to však predovšetkým v našich rukách... 

Zdar Boh!

Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Dekanka Hutníckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach