Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Príhovor dekanky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti,

sme na prahu nového akademického roku 2021/2022 plní očakávaní, čo nám prinesie. Aký bude? Stojíme pred neľahkými, ale dosiahnuteľnými cieľmi. Tak ako svet, tak ako Slovensko, tak aj naša fakulta je v neustálom procese transformácie, musíme reagovať na nové výzvy a inovovať študijné programy v súlade s dianím na Slovensku i vo svete. Tento akademický rok vstupujeme do procesu zosúlaďovania študijných programov so schválenými štandardami pre vnútorný systém kvality univerzít a pôsobenie študijných programov, ktoré vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.

Pre Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie hlavnými prioritami boli, sú a budú odbornosť, prepojenosť na prax, uplatniteľnosť a rodinná atmosféra. Našou ďalšou prioritou je vzbudiť záujem o mladých ľudí a ukázať im cestu budúcnosti v modernom svete obklopenom digitalizáciou a zelenými technológiami. V neposlednom rade je dôležité aj naše ďalšie samovzdelávanie, čím budeme pripravení reagovať na potreby zajtrajška.

Fakulta chce napredovať a adekvátne reagovať na aktuálne potreby pracovného trhu a spoločnosti s cieľom vychovávať procesných inžinierov, ktorí budú disponovať nielen znalosťami so zameraním v oblasti metalurgie, ale budú poznať aktuálne trendy v priemysle, ich vplyv na chod spoločnosti a tiež budú vybavení digitálnymi zručnosťami pre dátovú analýzu a prácou s aktuálnymi informáciami. Ambiciózne environmentálne ciele Európskej únie pri znižovaní emisií CO2 nútia priemysel meniť zaužívané postupy. A aj naša Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie stojí pred niekoľkými zmenami.

Trendy v priemysle z predchádzajúcich období zostávajú naďalej aktuálne, menia sa však priority ich nasadzovania. Tempo implementácie pokročilých digitálnych technológií sa zrýchľuje. Rovnako aj škálovanie už zavedených inteligentných riešení.

Výrobné a spracovateľské organizácie, ako aj jednotlivé priemyselné odvetvia, sa budú rýchlejšie presúvať ku konceptu inteligentného podniku („smart factory“). Výrobné podniky museli pristúpiť aj k dočasným riešeniam a núdzovým opatreniam. Podstatným zistením pre mnohé podniky a organizácie počas krízového obdobia sa stal fakt, že svoje procesy a postupy dokážu inovovať rýchlejšie a pohotovejšie, ako sa pôvodne domnievali. Tento poznatok viedol k strategickým zmenám v krátkodobých a strednodobých plánoch vývoja digitalizácie a práve toto obdobie sa stalo obrovskou príležitosťou pre našu fakultu, aby opäť raz zaujala svoje miesto výnimočnosti a jedinečnosti. Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj našej fakulty. Spoločne hľadáme cesty, ako dať obsah vzdelávaniu a výučbe pre 21. storočie. Je to úžasné dobrodružstvo. Vysokoškolské vzdelávanie má totiž výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti mladým ľuďom s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška.

Oceľ je materiálom budúcnosti vzhľadom na jej špeciálne vlastnosti, 100 % recyklovateľnosť a priamu nadväznosť na ďalšie priemyselné odvetvia. Som presvedčená, že metalurgia, vývoj nových materiálov a recyklácia majú v modernom svete perspektívu a že majú nezastupiteľné miesto aj vo svete špičkových technológií a umelej inteligencie. Máme budúcnosť. No máme aj bohatú históriu a tradície, na ktoré sme nesmierne pyšní.

Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej šíriteľkou vzdelanosti, že bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Je to v našich rukách...

Chceme využiť príležitosť, že práve Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach môže byť tou hybnou silou našej spoločnosti. Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť a keď sa spoja vedomosti a zanietenie pedagógov na FMMR, moderné myslenie našich súčasných i budúcich študentov a praktické skúsenosti usilovných študentov z praxe s podporou priemyselných partnerov, SME SPOLOČNE NA NAJLEPŠEJ CESTE VPRED.

Vaša Iveta Vasková