Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Slovo dekanky

Len vďaka metalurgii sa ľudstvo prepracovalo z doby kamennej až k počítačom a umelej inteligencii. Svet neustále potrebuje nové materiály a my vieme ako ich získať a recyklovať. Štúdium na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie vám umožní stať sa tvorcami budúcnosti, v ktorej by ste chceli žiť.

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Príhovor dekanky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti!

Umenie získavať kovy z rúd sa traduje od počiatku ľudskej civilizácie – a práve kdesi tu sa symbolicky nachádza začiatok našej fakulty.

Práve pred 67 rokmi vznikla fakulta, ktorá sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, a teda i k 256. výročiu jej založenia rozhodnutím Márie Terézie z 13. decembra 1762. 

Je pre nás cťou, že nám bolo umožnené od 2. novembra 2017 oficiálne používať pomenovanie „pokračovateľka Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici a rok založenia 1762”. Je to vzácny dar, pretože minulosť je darom pre prítomnosť a záväzkom pre budúcnosť.

1. júla 2017 sme zavŕšili jednu etapu existencie úspešnej Hutníckej fakulty, ktorá vychovala 5874 absolventov inžinierskeho štúdia, títo tvoria jednu veľkú rodinu a hrdo sa hlásia k spomínaným tradíciám.

Tradície… Toto slovo vo svojich prejavoch spomínam často. S úctou, ale aj nesmiernou hrdosťou. A od svojho nástupu do služby dekanky aj s obrovskou zodpovednosťou a pokorou... Tradíciu nemožno chápať, alebo sa na ňu pozerať, ako na prekonané, nepotrebné pravidlo. Tradícia pomáha v orientácii, ukazuje smer, jej úlohou je prenášať overené pravdy a hodnoty. Človek sa k tradícii môže postaviť rôzne. Môže sa jej oddať natoľko, že nedokáže žiť v dnešnom svete plnom zmien - to je jeden extrém. Môže popierať všetko tradičné a spoliehať sa iba na vlastný intelekt, že vždy vymyslí to najvhodnejšie riešenie – a to je zas druhý extrém. Pravda zvykne byť niekde uprostred. Rozumný človek uznáva niektoré tradičné hodnoty, a tie, ktoré postupom času nemajú iskru, nahradí novými hodnotami. Tradícia totiž neznamená uchovávať popol, ale prenášať oheň. Nie je múdre, najmä v časoch nepohody, zaliať oheň a pokúšať sa zapáliť nový. Lepšia voľba je vyfúknuť popol a takto rozžeraviť staré uhlíky a k nim priložiť nové drevo...

Už 2 roky sme Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie... Prečo sme sa rozhodli pristúpiť k zmene názvu fakulty? Prečo sme zmenili názov fakulty, ktorá vychovala veľké množstvo kvalitných absolventov, ktorá dala svetu veľa vedeckých výsledkov, patentov, publikácií... Nie je ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.

Vznik Hutníckej fakulty úzko nadväzoval na industrializáciu Československa a vznik hutníckeho priemyslu (najmä) v Košiciach, preto sa pôvodné zameranie fakulty orientovalo výlučne na hutníctvo. Hutnícka fakulta však počas svojej 65-ročnej histórie postupne svoje pôsobenie rozširovala do viacerých oblastí, čo bolo ovplyvnené aktuálnymi spoločenskými požiadavkami, vstupom Slovenska do Európskej únie, novými trendmi v  strategických cieľoch, vo vývoji technológií, nástupom rozsiahlej spoločnej európskej legislatívy, priorít a perspektívy spoločnosti.

Názov Hutnícka už neodzrkadľoval ponuku študijných odborov a programov, ktorá je úzko prepojená s vedecko-výskumnou činnosťou fakulty a potrebami priemyselnej praxe (produkcia nových kvalitných materiálov, ich aplikácia, prístup „od kolísky až po hrob“ nová legislatíva a pod.). Tieto procesy síce priamo, či nepriamo súvisia s metalurgiou, ale navonok ich pojem „hutníctvo“ dostatočne nereprezentuje.

Navyše evokuje možnosť uplatnenia absolventov fakulty len v hutníckych podnikoch a neoslovuje primerane záujemcov z radov študentov stredných škôl na Slovensku a ani v zahraničí.

Nový názov fakulty kopíruje hlavné oblasti pôsobenia ústavov, vystihuje dôraznejšie súčasný stav a  ponúka  perspektívu do budúcnosti.

Uvedomujeme si, že samotná zmena názvu je len začiatok behu na dlhú trať, že to ako uvedieme názov do života závisí predovšetkým od nás všetkých, že nestačí premaľovať steny a vylepovať plagáty, že zmena musí vychádzať od nás všetkých zvnútra.

A čo želám fakulte a Vám do budúcna? Robiť len veľké veci... som presvedčená, že aj veľké veci je možné robiť ohľaduplne a čestne, že spolupráca a lojalita znamenajú oveľa viac ako osobný prospech, že názorová jednotnosť sa nevytvára príkazom, ale buduje sa v diskusii a rešpekt sa dá vybudovať aj vtedy, keď vedenie fakulty je dostupné a otvorené nielen pre zamestnancov, ale aj pre študentov.

Máme odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj fakulty, musíme sa snažiť porozumieť obsahu vzdelávania a výučby pre 21. storočie. Vysokoškolské vzdelávanie má výnimočnú úlohu – poskytnúť dnes špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška. 

Máme  svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti aj v zložitých časoch a využiť ich. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov, inžinierov a doktorandov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Je to v našich rukách... 

Proces rozvoja fakulty je možné prirovnať ku stavbe mesta. Dovolím si citovať Antoine de Saint Exupéryho, že: „Mesto nesmie byť nikdy dokončené, pretože každá doba bude do stavby tohto ‚mesta’ prinášať nové ciele“.

A ja si dovolím skromne dodať, že naše ciele budú toto mesto dotvárať spolu s Vami - vážení kolegovia a študenti našej fakulty. Len takto spoločne nás cesta povedie ďalej.

Zdar Boh!

Vaša Iveta Vasková