Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Doktorandské štúdium

 

Spolupráca s externými vzdelávacími inštitúciami a ich návrhy doktorandských tém na akademický rok 2023/2024

Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. Košice
 • Mechanické a tribologické vlastnosti progresívnych keramických kompozitov na báze oxidu hlinitého a žiaruvzdorných karbidov (školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Nanomechanické vlastnosti progresívnych kompozitných materiálov (školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Vývoj nano/mikrovlákenných materiálov metódou elektrostatického zvlákňovania pre aplikácie v energetických a enviromentálnych technológiách (školiteľ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Charakteristika plazmovej depozície a keramických povlakov pomocou optickej a elektrónovej spektroskopie (školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • MKP modelovanie nanoindentácie, vrypovej skúšky a trecej skúšky v systémoch povlak/podložka (školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Vysokoionizované plazmové naprašovanie multikomponentných keramických povlakov (školiteľ: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Termálne krehnutie a možnosti obnovy vlastností termálne degradovaných zliatin (školiteľ: Ing. Ladislav Falat, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Vývoj multikomponentnej termodynamickej databázy pre použitie v procesoch modelovania a simulácií (RNDr. Viera Homolová, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Vývoj ultravysokoteplotných karbidov so zvýšenou oxidačnou odolnosťou (školiteľka: Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Výskum a vývoj bioresorbovateľých materiálov na báze Zn a Mg (školiteľka: Ing. Beáta Ballóková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Magneticky mäkké kompozity na báze povrchovo modifikovaných feromagnetických práškových častíc (školiteľ: Ing. Radovan Bureš, CSc., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
 • Elektrokatalyzátory na báze sulfidov pre rozklad vody do elektrolyzérov a palivových článkov (školiteľka: RNDr. Magdaléna Strečková, PhD., Ústav materiálového výskumu SAV v.v.i., Košice)
Ústav geotechniky SAV, v.v.i. Košice
 • Mechanochemická syntéza nanokryštalických chalkogenidov kovov ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie (školiteľ: RNDr. Matej Baláž, PhD., Ústav geotechniky SAV v.v.i., Košice)
 • Skúmanie transportných dejov v materiáloch určených pre aplikáciu v modernej energetike pomocou techniky elektrónového zväzku (školiteľ: RNDr. Martin Fabián, PhD., Ústav geotechniky SAV v.v.i., Košice)
 • Posúdenie vhodnosti aplikácie metód TG/DTA/DSC na získanie komplexných informácií o enviromentálnych rizikách v pôdach Slovenska (školiteľka: RNDr. Lenka Findoráková, PhD., Ústav geotechniky SAV v.v.i., Košice)
 • Spracovanie hlinitokremičitanových minerálov na vytvorenie adsorbentov s organofunkčnými skupinami pre čistenie vôd od anorganických a organických znečisťujúcich látok (školiteľka: Mgr. Inna Melnyk PhD., Ústav geotechniky SAV v.v.i., Košice)
Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV. v.v.i. Bratislava
 • Odolnosť vysokopevných tvárnených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu (školiteľ: Ing. Juraj Lapin, DrSc., ÚMMS SAV, v.v.i. Bratislava)
 • Vývoj kompozitov spevnených oxidickou sieťou pripravených z kovových práškov deponovaných ALD vrstvami (školiteľ: Ing. Peter Krížik, PhD., ÚMMS SAV, v.v.i. Bratislava)
 • Vývoj nového typu biomedicínskeho resorbovateľného kompozitu na báze zinku (školiteľ: Ing. Martin Balog, PhD., ÚMMS SAV, v.v.i. Bratislava)

 

 

Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie pôsobia fakultné odborové komisie v odboroch

 • Strojárstvo
 • Získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Odborová komisia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie pre odbor: Strojárstvo

Predseda

 • doc. Ing. Martin Fujda, PhD., FMMR TUKE,

Členovia

 • prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Karel Saksl, DrSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Mária Hagarová, PhD., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Jiří Plura, CSc., FMT VŠB - TU Ostrava
 • doc. Dr. Ing. Peter Horňak, FMMR TUKE
 • doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD., FMMR TUKE
 • doc. Ing. Jozef Petrík, PhD., FMMR TUKE
 • prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., UMV SAV, v.v.i. Košice
 • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., UMV SAV, v.v.i. Košice
 • Ing. Alexandra Kovalčíková, PhD., ÚMV SAV,v.v.i. Košice
 • RNDr. Marián Mihalik, CSc., ÚEF SAV, v.v.i. Košice
 • Ing. Martin Balog, PhD., ÚMMS SAV, v.v.i. Bratislava

 

Odborová komisia Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie pre odbor: Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Predseda

 • prof. Ing. Jaroslav Legemza, PhD. – FMMR TUKE predseda

Členovia

 • prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., SjF TUKE
 • prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc., FMMR TUKE
 • prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., ÚGT SAV, Košice
 • prof. Ing. Alena Pribulová, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Marcela Pokusová, CSc., SjF STU, Bratislava
 • prof. Ing. Pavel Raschman, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Augustín Varga, CSc., FMMR TUKE
 • prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., FMT VŠB-TU Ostrava
 • prof. Ing. Karel Michálek, CSc., VŠB TU, Ostrava