Štúdium

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Doktorandské štúdium

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 3.STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA NA FMMR TUKE V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

 

Podľa §56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. FMMR TUKE na základe §56 ods. 3 zákona určuje ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v jednotlivých študijných programoch.

 

Uzávierka zverejnenia vypísaných tém pre doktorandské štúdium: 31. 03. 2022

Druhé kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Uzávierka prihlášok: 17. 08. 2022

Termín prijímacieho konania: 24. 08. 2022

Prihláška na doktorandské štúdium so všetkými náležitosťami (životopis, doklad o ukončení 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) sa podáva len v elektronickej forme:

https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais

Poplatok: 30,00 €
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom

Povinné údaje pri úhrade:
Číslo účtu: SK85 8180 0000 0070 0015 1476 (Štátna pokladnica)

Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Variabilný symbol: 2

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Poštová adresa: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, Letná 9, 042 00 Košice
Fakultná web adresa: fmmr.tuke.sk

Tab. Študijné programy pre akademický rok 2022/2023

Názov študijného programu Prijatí - denná forma (plán vrátane EVI), bezplatné štúdium Prijatí - externá
forma (plán vrátane EVI), spoplatnené štúdium
Štandardnádĺžka štúdia denná/externá(v rokoch)
Hutníctvo 15 10 4/5
Materiály 15 10 4/5

 

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje univerzita na čas trvania tohto štúdia štipendium. Externá forma štúdia je spoplatnená v zmysle príkazu rektora PR/TUKE/12/21 (700,- € / akademický rok).

Fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, aktuálneho spoločenského dopytu a aktuálnych kapacitných možností.