Projects

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

VEGA

Zodpovedný riešiteľ
Názov VEGA projektu
Číslo VEGA projektu
Začiatok riešenia
Koniec riešenia

BUĽKO Branislav, doc. Ing. PhD.

Štúdium procesov prúdenia ocele v procese plynulého odlievania a analýza vysokoteplotných interakcií v komplexných metalurgických systémoch aplikáciou 1/0212/21 2021 2023

PIKNA Ľubomír, doc. Ing. PhD.

Získavanie kovov z výluhov trosiek a priemyselných odpadových vôd 1/0008/21 2021 2023

VASKOVÁ Iveta, doc. Ing. PhD.

Štúdium používaných a vývoj nových aditív do jadrových a formovacích zmesí pre zlievarenský priemysel 1/0759/21 2021 2023

VELGOSOVÁ Oksana, doc. Ing. PhD.

Vývoj progresívnych disperzne spevnených kompozitov s kovovou matricou pripravený spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

2/0101/20

2020 2022

ORÁČ Dušan, doc. Ing. PhD.

Materiálová recyklácia lítiových akumulátorov

1/0556/20

2020 2021

TRPČEVSKÁ Jarmila, prof. Ing. CSc.

Štúdium zhodnocovania odpadov obsahujúcich zinok

1/0641/20

2020 2022

HAGAROVÁ  Mária, prof. Ing. PhD.

Stanovenie kinetiky rastu oxidickej vrstvy a mechanizmov jej obohatenia legujúcimi prvkami v procese oxidácie 9 Cr žiarupevných ocelí

1/0622/19

2019 2021

VELGOSOVÁ Oksana, doc. Ing. PhD.

Analýza štruktúrnych, koróznych a antimikrobiálnych vlastností biologicky syntetizovaných nanočastíc striebra a príprava nanokompozitov na báze polymérov s obsahom Ag nanočastíc

1/0134/19

2019 2021

FEDOROČKOVÁ Alena, doc. RNDr. PhD.

Príprava nanoštruktúrovaných oxidov zo sekundárnych surovín mikroemulznou metódou

1/0176/19

2019 2021

JABLONSKÝ Gustav, doc. Ing. PhD.

Tavenie kovonosných materiálov s cieľom zníženia energetickej náročnosti pecných agregátov a množstva produkovaných emisií 1/0691/18 2018 2020
PLEŠINGEROVÁ Beatrice, prof. Ing. CSc. Štúdium rezistencie žiaruvzdorných stavív voči taveninám a možnosti recyklácie materiálov z opotrebených stavív ako zdroj žiaruvzdorných ostrív 1/0015/18 2018 2020
KIZEK Ján, doc. Ing. PhD. Tavenie kovonosných materiálov s cieľom zníženia energetickej náročnosti pecných agregátov a množstva produkovaných emisií 1/0691/18 2018 2020
KVAČKAJ Tibor, prof. Ing. CSc. Inovatívne postupy procesovania materiálu 316 určeného pre konštrukčné časti zariadení jadrovej fúzie 1/0599/18 2018 2021
RASCHMAN Pavel, prof. Ing. CSc. Využitie pieskov a kalov z úpravy magnezitu na výrobu čistých horečnatých solí 1/0592/17 2017 2019
BUĽKO Branislav, doc. Ing. PhD. Štúdium procesov prúdenia ocele v procese plynulého odlievania a analýza vysokoteplotných interakcií v komlexných systémoch kov-troska-výmurovka s využitím termodynamických a fyzikálnych kritérií aplikovateľných v praxi 1/0868/17 2017 2019
FUTÁŠ Peter, doc. Ing. PhD. Štúdium vplyvu odpadu vo vsádzke na výslednú kvalitu liatin 1/0073/17 2017 2020
VELGOSOVÁ Oksana, doc. Ing. PhD. Vplyv sekundárnych častíc na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti horčíkových nanokompozitných sústav 2/0080/17 2017 2019
ORÁČ Dušan, doc. Ing. PhD. Materiálová recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu s obsahom kovov 1/0724/17 2017 2019
TRPČEVSKÁ Jarmila, doc. Ing. CSc. Komplexné spracovanie zinkových sterov vznikajúcich v procese zinkovania 1/0442/17 2017 2019
RUŽIČKOVÁ Silvia, doc. RNDr. PhD. Problematika stanovenia kritických a ťažkých kovov v strategicky významných surovinách 1/0631/17 2017 2019
VARGA Augustín, prof. Ing. CSc. Vplyv konštrukcie tepelného agregátu na proces spaľovania a výmeny tepla 1/0578/16 2016 2018
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Možnosti a optimalizácia využitia biomasy v aglomeračnom procese a zníženie celkovej ekologickej záťaže výroby železorudného aglomerátu 1/0847/16 2016 2018
PRIBULOVÁ Alena, prof. Ing. CSc. Hydraulicita metalurgických trosiek, ako vlastnosť trosiek umožňujúca predikovanie ich spojivových vlastností a štúdium faktorov, ktoré ju ovplyvňujú 1/0703/16 2016 2018
BIDULSKÁ Jana, doc. Ing. PhD. Posúdenie tvárniteľnosti novo vyvíjaných kompozitných materiálov pripravených na báze práškovej metalurgie 1/0732/16 2016 2019
ZGODAVOVÁ Kristína, prof. Ing. PhD. Využitie spôsobilosti a výkonnosti procesov a rozmerových tolerancií výrobkov pri riadení spotreby materiálu a súvisiacich ekonomických, energetických a ekologických dôsledkov (MINIMAX-3E) 1/0904/16 2016 2018
FUJDA Martin, doc. Ing. CSc. Vplyv cínu na precipitačné spevnenie zliatin AlMgSi v procese starnutia. 1/0812/16 2016 2018
VELGOSOVÁ Oksana, doc. Ing. PhD. Štúdium využitia nanočastíc striebra vyprodukovaných biometalurgickými postupmi pri prevencii vzniku biofilmov 1/0197/15 2015 2017
KVAČKAJ Tibor, prof. Ing. CSc. Vplyv plastických deformácií v cryogénnych podmienkach na štruktúru a vlastnosti kovových materiálov 1/0325/14 2014 2017
MIHALIKOVÁ Mária, doc. Ing. PhD. Analýza lokálnych vlastností automobilových plechov v dynamických podmienkach 1/0549/14 2014 2017
FEDOROČKOVÁ Alena, doc. RNDr. PhD. Overenie možnosti využitia magnezitu pre remediáciu kyslých podzemných vôd technológiou priepustných reaktívnych bariér 1/0378/14 2014 2016
VELGOSOVÁ Oksana, doc. Ing. PhD. Vplyv intenzívnych plastických deformácií na formovanie štruktúry a vlastnosti progresívnych kompozitných nanomateriálových sústav 2/0118/14 2014 2016
HAVLÍK Tomáš, prof. Ing. DrSc. Materiálová recyklácia odpadov s obsahom kritických kovov 1/0293/14 2014 2016
TRPČEVSKÁ Jarmila, doc. Ing. CSc. Štúdium spracovania salmiakového steru vznikajúceho v procese mokrého kusového žiarového zinkovania 1/0425/14 2014 2016
REMETEIOVÁ Dagmar, doc. Ing. PhD. Vývoj, modifikácia a optimalizácia frakcionačných a prekoncentračných postupov na zefektívnenie monitoringu kvality vodných ekosystémov v priemyselne zaťažených oblastiach 1/0130/14 2014 2016
RUŽIČKOVÁ Silvia, doc. RNDr. PhD. Moderné spektrálne metódy pri identifikácii ťažkých kovov vo vzorkách životného prostredia zaťaženého hutníckym priemyslom 1/0126/14 2014 2016
RASCHMAN Pavel, prof. Ing. CSc. Komplexné využitie odpadov a vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní prírodných horečnatých surovín hydrometalurgickými postupmi 1/0840/13 2013 2015
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Biomasa – alternatívna náhrada prachového koksu v procese výroby železorudného aglomerátu 1/0475/13 2013 2015
VARGA Augustín, prof. Ing. CSc. Štúdium vplyvu procesu spaľovania plynných palív na výmenu tepla 1/0252/13 2013 2015
PLEŠINGEROVÁ Beatrice, prof. Ing. CSc. Štúdium reaktivity termicky aktivovaných jemnozrnných kremičitých surovín a zhodnotenie úletov expandovaného perlitu 1/0596/12 2012 2014
HAGAROVÁ Mária, doc. Ing. PhD. Štúdium vplyvu technologických parametrov na štruktúru a vlastnosti Ni Zliatinových galvanických povlakov 1/1123/12 2012 2014
KADUKOVÁ Jana, prof. RNDr. PhD. Štúdium nových postupov v biometalurgickom a hydrometalurgickom získavaní usľachtilých kovov z odpadových vôd 1/0235/12 2012 2014
PRIBULOVÁ Alena, doc. Ing. CSc. Štúdium možnosti spracovania, recyklácie a využitia kovonosných prachov a trosiek z metalurgických a zlievarenských procesov 1/0836/12 2012 2014
FRÖHLICH Ladislav, doc. Ing. CSc. Experimentálne štúdium tvorby a stability spojivových sól-gél systémov a ich aplikácia 1/0884/11 2011 2014
RUŽIČKOVÁ Silvia, doc. RNDr. PhD. Potenciál neštandardných spektrometrických metód pri kontrole zaťaženosti životného prostredia polutantami metalurgického priemyslu 1/0685/11 2011 2013
VADÁSZ Pavol, doc. Ing. CSc. Opotrebenie žiaruvzdorných keramických materiálov v procese energetického zhodnocovania alteranatívnych palív 1/0643/11 2011 2013
KVAČKAJ Tibor, prof. Ing. CSc. Formovanie a degradácia nanorozmerných štruktúr 1/0359/11 2011 2013
BIDULSKÁ Jana, Ing. PhD. Vplyv intenzívnych plastických deformácií na mikroštruktúrne charakteristiky a mechanické vlastnosti vysokopevných Al zliatin pripravených na báze práškovej metalurgie 1/0385/11 2011 2013
LONGAUEROVÁ Margita, prof. Ing. CSc. Fyzikálno metalurgická podstata krehnutia povrchovej zóny plynule odlievaných oceľových polotovarov 1/0387/11 2011 2013
MIHALIKOVÁ Mária, doc. Ing. PhD. Deformačné charakteristiky automobilových plechov 1/0780/11 2011 2013
VASKOVÁ Iveta, doc. Ing. PhD. Štúdium vplyvu vratného materiálu a technologických parametrov na kvalitatívne ukazovatele odliatkov pre automobilový priemysel 1/0498/11 2011 2013
KIJAC Jozef, prof. Ing. CSc. Výskum interakcií v systéme kov-troska v oceliarskych procesoch 1/0783/11 2011 2013
HAVLÍK Tomáš, prof. Ing. DrSc. Spracovanie a recyklácia oceliarskych úletov s obsahom ťažkých neželezných kovov 1/0123/11 2011 2013
PIKNA Ľubomír, doc. RNDr. PhD. Vývoj, validácia a aplikácia vybraných moderných metód atómovej spektrometrie a elektrochémie pre monitoring ťažkých kovov vo vodných ekosystémoch, prednostne biofilmoch 1/0236/11 2011 2012
ORAVEC Karol, doc. Ing. CSc. Optimalizácia tepelného spracovania hliníkových zliatin určených na tvárnenie 1/0087/11 2011 2012
HALAMA Maroš, Mgr. PhD. Bezpečnosť nanotechnológií: Degradačné vlastnosti kovových nanočastíc v biomedicínskych aplikáciách 1/0324/10 2010 2012
PRIBULOVÁ Alena, doc. Ing. CSc. Štúdium vlastností prachov a úletov zo zlievarenského procesu s nadväznosťou na ich opätovné využitie v zlievarenskom procese 1/0568/10 2010 2012
HAVLÍK Milan, doc. Ing. CSc. Kvalita procesov merania teploty a tvrdosti v hutníctve 1/0672/10 2010 2012
VARGA Augustín, prof. Ing. CSc. Vplyv oxidačného činidla na proces spaľovania a tepelnú prácu agregátov 1/0164/10 2010 2012
HOLOUBEK Dušan, prof. Ing. CSc. Kvalita drevného plynu zo splyňovania biomasy v nehybnom lôžku a vo fluidnej vrstve v zdrojoch nízkeho výkonu 1/0616/10 2010 2012
KADUKOVÁ Jana, doc. RNDr. PhD. Štúdium získavania obecných a ušľachtilých neželezných kovov z druhotných zdrojov biometalurgickými a hydrometalurgickými procesmi 1/0134/09 2009 2011
FRÖHLICHOVÁ Mária, prof. Ing. CSc. Termodynamické aspekty tvorby ochrannej vrstvy nisteje vysokej pece na báze karbonitridu - titanu 1/0338/09 2009 2011
PEŠEK Ladislava, prof. Ing. CSc. Predpoveď pevnostných parametrov sférickou indentáciou a videoextenzometrickým snímaním deformácií 1/0846/09 2009 2011
FUJDA Martin, Ing. CSc. Štúdium mikroštruktúrnej stability ultrajemných štruktúr pripravených intenzívnou plastickou deformáciou kovových materiálov 1/0866/09 2009 2011
RASCHMAN Pavel, prof. Ing. CSc. Možnosti získavania horečnatých zlúčenín z magnezitu a serpentinitu hydrometalurgickými metódami 1/0267/09 2009 2011
JANÁK Gabriel, Ing. PhD. Kinetické faktory riadenia rastu Sn nanowhiskerov 1/0717/09 2009 2011
VIRČÍKOVÁ Edita, prof. Ing. CSc. Systémy a nástroje riadenia životného prostredia v metalurgii hliníka: posudzovanie životného cyklu hliníka 1/0147/08 2008 2010
HAVLÍK Tomáš, prof. Ing. DrSc. Komplexné spracovanie prvotných a druhotných surovín s cieľom získania využiteľných zložiek, najmä neželezných kovov 1/0087/08 2008 2010
ŠEVČÍKOVÁ Jarmila, doc. Ing. CSc. Elektrochemické charakteristiky degradácie konštrukčných materiálov v atmosferických podmienkach 1/0105/08 2008 2010
LONGAUEROVÁ Margita, prof. Ing. CSc. Vplyv rýchlosti kryštalizácie na štruktúru, segregáciu a precipitáciu v plynule odlievaných oceľových polotovaroch 1/0513/08 2008 2010
KVAČKAJ Tibor, prof. Ing. CSc. Mikro a nanoštruktúrne kovové materiály pripravené SPD metódami 2/0105/08 2008 2010
PLEŠINGEROVÁ Beatrice, doc. Ing. CSc. Stabilita a adhézia hydroxyapatitových povlakov v roztokoch s vysokou koncentráciou vápenatých a fosforečnanových iónov 1/0321/08 2008 2010
VADÁSZ Pavol, doc. Ing. CSc. Korózne procesy na rozhraní oxidických žiaruvzdorných materiálov so soľnými taveninami sústavy NaCl-Kel-X, kde X=MgCl2, CaCl2 1/0178/08 2008 2010
KYSEĽOVÁ Katarína, doc. RNDr. PhD. Fyzikálno-chemické vlastnosti oxidických systémov z oblasti metalurgie 1/0764/08 2008 2010
REMETEIOVÁ Dagmar, doc. Ing. PhD. Aplikácia spektroskopických metód pri štúdiu mobility rizikových prvkov v environmentálne relevantných vzorkách 1/0461/08 2008 2010
RUŽIČKOVÁ Silvia, doc. RNDr. PhD. Relevantné štatistické hodnotiace parametre pre evaluáciu tandemovej techniky pre priamu analýzu tuhých vzoriek metalurgického, žiaruvzdorného, keramického a environmentálneho pôvodu 1/0459/08 2008 2010